ZARZĄDZENIE NR 37/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

sprawie określenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018

Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1457) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się dzień 12 września 2017 r. jako ostateczny termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2017/2018.

§ 2. Wniosek, o którym mowa w § 1 składa się do dyrektora szkoły , do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018. Wzór wniosku stanowi załącznik.

§ 3. Dyrektor szkoły, której siedziba znajduje się na terenie gminy Piątek, sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1457) oraz przekazuje ją Wójtowi Gminy Piątek, za pośrednictwem Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Piątku, do dnia 15 września 2017 r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół, których siedziby znajdują się na terenie gminy Piątek.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 37/2017 (211kB) pdf
Załączniki do zarządzenia (430kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (9 sierpnia 2017)
Opublikował: Marcin Nadolski (10 sierpnia 2017, 09:38:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 395