ZARZĄDZENIE NR 44/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku
zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych w roku szkolnym 2017/2018

Na podstawie art.30, ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ) oraz art. 39 ust.4 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustalam zasady zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, gdy dowożenie zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni.
2.   Zadanie o którym mowa w ust.1 polegającym na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi i uczniami niepełnosprawnymi objętymi obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki ( w tym uczęszczającym na zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze) na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła, przedszkole, internat, ośrodek - miejsce zamieszkania, mogą wykonywać ich rodzice lub opiekunowie prawni.

§ 2. 1. Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego określa się na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy Gminą Piątek a rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia.
2. Umowa zawierana jest na czas określony, tj. od 01 września 2017 do końca roku szkolnego.

§ 3. 1. Odległość pomiędzy miejscem zamieszkania ucznia niepełnosprawnego a szkołą /przedszkolem /ośrodkiem/internatem rozumiana jest jako odległość najbardziej bezpiecznej trasy łączącej te dwa miejsca.

§ 4. 1. Zwrot kosztów przejazdu przysługuje uczniom:
1) Do najbliższego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej umożliwiającego dzieciom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego a także dzieciom z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, nie dłużej niż do 10 r.ż.;
2) Do najbliższej szkoły podstawowej lub gimnazjum jeżeli uczniowie niepełnosprawni wymagają specjalnej opieki oraz organizacji nauki i metod pracy;
3) Do ośrodka umożliwiającego dzieciom lub młodzieży realizację obowiązku szkolnego, obowiązku nauki w przypadku dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 r.ż. ;
4) Do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 r.ż.

§ 5. Wzór wniosku o zwrot kosztów przejazdów ucznia niepełnosprawnego wraz z wymaganymi dokumentami określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 6. 1. Pozytywne rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w § 5 jest podstawą zawarcia umowy określającej zasady zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego prywatnym samochodem osobowym z miejsca zamieszkania do szkoły/przedszkola/ośrodka/internatu. Umowa zawierana jest pomiędzy Gminą Piątek a rodzicami lub opiekunami prawnymi ucznia niepełnosprawnego.
2. Wzór umowy określający zasady zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego rodziców lub opiekunów prawnych prywatnym samochodem osobowym z miejsca zamieszkania do szkoły/przedszkola/ośrodka/internatu stanowi załącznik nr 2 i nr 2a do niniejszej umowy.

§ 7. 1. Podstawy obliczania zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego prywatnym samochodem osobowym stanowi wysokość miesięcznej kwoty zwrotu kosztów dowozu, która jest obliczana jako iloczyn czterokrotnej odległości z miejsca zamieszkania ucznia do szkoły/ przedszkola/ośrodka/internatu według stawki 0,83 zł za jeden kilometr przebiegu i liczby dni lub tygodni obecności ucznia na zajęciach w szkole/przedszkolu/ośrodku/internacie w miesiącu rozliczeniowym.
2.   W przypadku ucznia korzystającego z internatu, podstawę obliczenia zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego rodziców lub opiekunów prawnych prywatnym samochodem osobowym stanowi wysokość kwoty zwrotu kosztów dowozu, która jest obliczana jako iloczyn czterokrotnej odległości z miejsca zamieszkania ucznia do internatu ośrodka według stawki 0,83 zł za jeden kilometr przebiegu, i liczby tygodni obecności ucznia w ośrodku/internacie w miesiącu rozliczeniowym.

§ 8. Liczba dni lub tygodni obecności dziecka w szkole/przedszkolu/ośrodku/internacie musi być poświadczona podpisem dyrektora placówki lub uprawnionej przez niego osoby.

§ 9. Za dni nieobecności ucznia w szkole/przedszkolu/ośrodku/internacie zwrot kosztów nie przysługuje.

§ 10. Wypłata środków finansowych z tytułu zwrotu kosztów przejazdu następuje nie później niż po czternastu dniach od złożenia rachunku, stanowiącego załącznik do umowy, o której mowa w § 6 w Gminnym Centrum Usług Wspólnych w Piątku, ul. Szkolna 1, na podany przez rodziców lub opiekunów prawnych numer rachunku bankowego.

§ 11. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Piątku.
§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 września 2017 r.

Zarządzenie nr 44/2017 (2578kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (18 września 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (21 września 2017, 09:43:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 400