ZARZĄDZENIE NR 54/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 14 listopada 2017 r.
w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata
2018-2032

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Wójt Gminy Piątek zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia Radzie Gminy Piątek do uchwalenia projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2018 - 2032 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Gminy Piątek wraz z objaśnieniem przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 54/2017 (5456kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (14 listopada 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (15 listopada 2017, 13:31:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 344