Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 02 stycznia 2018r.
w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych.

Na podstawie §2 ust. 2 instrukcji kancelaryjnej stanowiącej zał.
Nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. Nr 14, poz. 67 z 2011 r. ze zmianami)
zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam Panią Sylwię Sawicką na koordynatora czynności kancelaryjnych do bieżącego nadzoru nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Piątek.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 1/2018 (171kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (2 stycznia 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (9 stycznia 2018, 10:27:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1178