Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 23 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia na rok 2018 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232) i art. 70a ust. 1 i ust.2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203) oraz § 6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430 oraz z20l5r. poz. 1973) w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkola, dla których Gmina Piątek jest organem prowadzącym oraz po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie, pobieraną przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, w wysokości do 1.000,00 złotych brutto za semestr.

§ 2. Ustala się następujące specjalności, na które w szczególności przyznawane jest dofinansowanie opłat za kształcenie, pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli:
1) język angielski;
2) wiedza o społeczeństwie z elementami edukacji europejskiej;
3) instruktor tenisa stołowego.

§ 3. Ustala się następujące formy kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane:
1) doradztwo metodyczne,
2) studia podyplomowe nadające uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu,
3) kursy kwalifikacyjne,
4) kursy doskonalące,
5) warsztaty metodyczne i przedmiotowe,
6) szkolenia, seminaria oraz konferencje szkoleniowe.

§ 4. Dofinansowanie nie przysługuje w przypadku powtarzania danego semestru nauki.

§ 5. 1. Wzór wniosku o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego stanowi załącznik nr 1.
2. Decyzje o przyznaniu dofinansowania nauczycielowi podejmuje dyrektor placówki oświatowej, a w przypadku dyrektora - Wójt Gminy Piątek.

§ 6. Dyrektorzy placówek oświatowych zobowiązani są do niezwłocznego przekazania Gminnemu Centrum Usług Wspólnych w Piątku potwierdzenia :
1) przyznania nauczycielowi dofinansowania kosztu dokształcania lub doskonalenia zawodowego (załącznik nr 5);
2) odbycia szkolenia rady pedagogicznej.(załącznik nr 7)

§ 7. Dyrektorzy placówek oświatowych w terminie do:
1) 30 listopada każdego roku budżetowego składają organowi prowadzącemu wnioski o dofinansowanie form dokształcania/doskonalenia zawodowego na kolejny rok budżetowy (załącznik nr 4), sporządzone uwzględnieniem wieloletnich planów okształcania/doskonalenia;
2) 31 marca każdego roku składają organowi sprawozdanie ze sposobu wykorzystania w poprzednim roku budżetowym środków na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego (załącznik nr 6) oraz imienną listę nauczycieli, którym przyznali środki na dofinansowanie dokształcania/doskonalenia zawodowego w roku poprzednim.

§ 8. Dyrektorzy placówek oświatowych zobowiązani są :
1) prowadzić rejestry :
a) wpływu wniosków o dofinansowanie dokształcania/doskonalenia zawodowego nauczycieli (załącznik nr 2);
b) przyznanych środków na wspieranie dokształcania/doskonalenia zawodowego nauczyciel (załącznik nr 3);
2) informować radę pedagogiczną placówki oświatowej o przyznanych poszczególnym nauczycielom środkach na dofinansowanie doskonalenia zawodowego w danym roku, w sposób przyjęty w przedszkolu lub szkole.

§ 9. Zobowiązuje się dyrektorów placówek oświatowych do zapoznania nauczycieli z treścią niniejszego zarządzenia.

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątek .

§11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 4/2018 (1884kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (23 stycznia 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (24 stycznia 2018, 08:16:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 382