Zarządzenie nr 7/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 07 lutego 2018 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych na
realizację zadania publicznego w 2018 roku w dziedzinie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 poz. 1875 t. j) oraz art. 15 ust. 2a, 2b, 2d, 2da, 2e, 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn .zm.) Wójt Gminy Piątek postanawia:

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w „Otwartym Konkursie Ofert” na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018 w składzie:
1. Sylwia Sawicka - UG Piątek
2. Anna Matusiak - UG Piątek
3. Iwona Szymczak - UG Piątek

§ 2. Komisja działa zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr XXXIV/174/17 Rady Gminy Piątek z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 7/2018 (196kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (7 lutego 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (19 lutego 2018, 10:16:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 369