Zarządzenie nr 9/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 19 lutego 2018 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 dla przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Piątek jest organem prowadzącym.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2017r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) i art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątek, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątek, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkola i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątek.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Piątek oraz na tablicach ogłoszeń w przedszkolu i szkołach podstawowych, dla których Gmina Piątek jest organem prowadzącym.

Zarządzenie nr 9/2018 (1164kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (19 lutego 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (19 lutego 2018, 10:25:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 372