Zarządzenie nr 16/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 19 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia Harmonogramu czynności włączenia Gimnazjum im. prof. Stefana Pieńkowskiego w Piątku do Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z2018r. poz. 130) oraz art. 129 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z2017r. poz. 60, 949 i 2203) w związku z Uchwalą Nr XXVI1/140/17 Rady Gminy Piątek z dnia 29 marca 2017 w sprawie dostosowania sieci szkól podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z2017r. poz. 1665) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Harmonogram czynności włączenia Gimnazjum im. prof. Stefana Pieńkowskiego w Piątku do Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku w brzmieniu określonym załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Termin rozpoczęcia czynności związanych z włączeniem wyznacza się na dzień 1 czerwca 2018 r., a zakończenie zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w §1.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Gimnazjum im. prof. Stefana Pieńkowskiego w Piątku oraz dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem powierza się kierownikowi Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Piątku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Piątek.

Zarządzenie nr 16/2018 (1386kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (19 marca 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (22 marca 2018, 07:22:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 322