Zarządzenie nr 26/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 4 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej w Czernikowie w czasie jego nieobecności

Na podstawie art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam Panią Agnieszkę Tomczyk - nauczyciela Szkoły Podstawowej w Czernikowie do zastępowania dyrektora placówki w czasie jego nieobecności.

§ 2. Udziela się Pani Agnieszce Tomczyk pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Zastępstwo, o którym mowa w § 1 odbywa się w ramach dotychczasowych warunków pracy i płacy nauczyciela zastępującego.
2. Z tytułu zastępstwa dyrektora Szkoły Podstawowej w Czernikowie nauczyciel zastępujący Pani Agnieszka Tomczyk będzie otrzymywać dodatek funkcyjny w przypadku gdy ciągła nieobecność dyrektora szkoły trwać będzie ponad jeden miesiąc.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Piątku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 26/2018 (524kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (4 kwietnia 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (9 kwietnia 2018, 11:37:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1513