Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 28 marca 2018
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w ramach zwykłego zarządu pełniącej obowiązld Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku
Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017i, poz. 1875 ze zm.), art. 98 i art. 99 §2 Kodeksu cywilnego, art. 86 i art. 87§2 Kodeksu postępowania cywilnego i art. 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, postanawiam co następuje:

§1.1. Udzielam Pani Martynie Kacprzak - pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku - pełnomocnictwa do zarządzania jednostką organizacyjną Gminy Piątek - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie zwykłego zarządu
2. Pełnomocnictwo w ramach zwykłego zarządu upoważnia do:
1) składania oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie kierowanej jednostki;
2) do zaciągania zobowiązań w imieniu gminy w ramach planu finansowego GOPS;
3) zawierania i zmiany umów rachunku bankowego, zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych;
4) wykonywania czynności i zadań wchodzących w zakres kierowanej jednostki;
5) reprezentowania gminy przed sądami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych związanych z działalnością GOPS;
6) wytaczania powództw alimentacyjnych z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U z 2017r. poz. 1769 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 554 ze zmianami)
7) udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie określonym w pkt. 1-3 pracownikom GOPS, a dla spraw określonych w pkt. 5 radcom prawnym lub adwokatom.
3. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata głównego księgowego GOPS.

§2. Pełnomocnictwo ważne jest do odwołania, nie dłużej niż na czas pełnienia funkcji pełniącej obowiązki Kierownika GOPS.

§3.
Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagane jest pełnomocnictwo szczególne.

§4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§5. Traci moc Zarządzenie Nr 43/2013 Wójta Gminy Piątek z dnia 31 grudnia 20013r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w ramach zwykłego zarządu Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku.

Zarządzenie Nr 19/2018 (316kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (28 marca 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (20 kwietnia 2018, 12:34:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1041