Zarządzenie Nr 42/18 Wójta Gminy Piątek

Wójta Gminy Piątek
z dnia 14 czerwca 2018r.
w sprawie wyznaczenia Inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Piątek.

Na podstawie art.37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/UE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04. oraz art.8 ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r.,poz.1000) zarządzam, co następuje;
 
§ 1. Wyznaczam od dnia 25 maja 2018r. na Inspektora ochrony danych Panią Annę Tyburę.

§ 2. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Inspektora ochrony danych określa art. 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia2016.05.04. oraz ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r.,poz.1000) i rozporządzenie wykonawcze do tej ustawy.

§ 3. Inspektor ochrony danych podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy Piątek i odpowiada za zapewnienie przestrzegania ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Piątek.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 42/2018 (223kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (14 czerwca 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (2 lipca 2018, 09:56:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 278