Zarządzenie Nr 58/18 Wójta Gminy Piątek

dnia 02 lipca 2018r.
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do przyjmowania i rozpatrywania wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny oraz do wydawania Karty Dużej Rodziny.

Na podstawie art. 110 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 12 czerwca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r. poz. 1769 ze zm.) oraz §13 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014r., poz. 755) i Uchwały Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Monitor Polski z 2014r., poz. 430), zarządzam co następuje:

§1. Upoważniam Panią Ewę Błaszczyk zatrudnioną na stanowisku pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia w imieniu Wójta Gminy Piątek postępowań w sprawie działania na rzecz rodzin wielodzietnych, w tym do przyjmowania i rozpatrywania wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny oraz wydawania Kart Dużej Rodziny.

§2. Wykonanie powierzam Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku.

§3. Traci moc Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Piątek z dnia 04 kwietnia 2018r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do przyjmowania i rozpatrywania wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny oraz do wydawania Karty Dużej Rodziny.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 58/2018 (228kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (2 lipca 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (5 lipca 2018, 13:19:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 253