Zarządzenie Nr 68/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 27 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora
Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku w czasie jego nieobecności

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ait. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 68 ust. 9 ustawy zdnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyznaczam Panią Karolinę Mikołajczyk - nauczyciela Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku do zastępowania dyrektora placówki w czasie jego nieobecności na okres od 3 września 2018r. do 31 sierpnia 2019 r.

§ 2. Udziela się Pani Karolinie Mikołajczyk pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Piątku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 68/2018 (361kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (27 sierpnia 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (27 sierpnia 2018, 13:26:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 273