Zarządzenie Nr 74/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 6 września 2018r.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości o
przeznaczeniu do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, 1000), art. 25 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Sporządza się wykaz nieruchomości o przeznaczeniu do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Wykaz stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. 1.Wykaz nieruchomości, o której mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Piątek na okres 21 dni tj. od 12 września 2018r. do 3 października 2018r.
2. Informację o wywieszeniu wykazu do publicznej wiadomości ogłasza się w prasie lokalnej , w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie go przez sołtysów najbliższych sołectw na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej www. gminapiatek.pl, a także na stronie www.bip.ugpiatek.pl.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 74/2018 (404kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (6 września 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (11 września 2018, 14:09:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 285