ZARZĄDZENIE NR 4/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 dla przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Piątek jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) i art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z2018r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątek, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych szkól podstawowych, dla któiych organem prowadzącym jest Gmina Piątek, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkola i szkól podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątek.

§ 4. Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Piątek oraz na tablicach ogłoszeń w przedszkolu i szkołach podstawowych, dla których Gmina Piątek jest organem prowadzącym.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 4/2019 (667kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (24 stycznia 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (29 stycznia 2019, 09:12:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 247