ZARZĄDZENIE NR 7/2019 WÓJTA GMINY

z dnia 08 lutego 2019 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego w 2019 roku w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 poz.994 tj.) oraz art. 15 ust. 2a, 2b, 2d, 2da, 2e, 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 tj.) Wójt Gminy Piątek postanawia:

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w „Otwartym Konkursie Ofert" na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019 w składzie:
1. Sylwia Jaworska
2. Anna Tybura
3. Joanna Raj - Burdukiewicz

§ 2. Komisja działa zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr XLI11/233/18 Rady Gminy Piątek z dnia 10 października 2018r. r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 7/2019 (185kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (8 lutego 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (11 lutego 2019, 09:30:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 288