ZARZĄDZENIE NR 13/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) i § 1 pkt 1 lit. i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, 1382 i 1952 , z 2015 r. poz. 931 , 1470 i 1978 , z 2016 r. poz. 242, 524, 1121, 1504 i 2294, z 2017 r. poz. 73, 162, 580, 1421 i 2231, z 2018 r. poz. 767 i 1393, z 2019 r. poz. 257) oraz art. 127 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek.

§2. Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek to wydatki na działalność wykonaną na rzecz dzieci i młodzieży posiadających opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, o których mowa wart. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245).

§3. Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek są finansowane z budżetu Gminy Piątek w ramach uchwalonego budżetu Gminy na dany rok budżetowy w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziałach:
- 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.
- 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.
- 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych winnych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

§ 4. W rozdziale klasyfikacji budżetowej 80149 klasyfikuje się wydatki, o których mowa w § 2, ponoszone w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

§ 5. W rozdziale klasyfikacji budżetowej 80150 klasyfikuje się wydatki, o których mowa w § 2, ponoszone w szkołach podstawowych.

§ 6. W rozdziale klasyfikacji budżetowej 80152 klasyfikuje się wydatki, o których mowa w § 2, ponoszone w klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkole podstawowej.

§ 7. Szczegółowy zakres wydatków do wyodrębnienia w rozdziałach, o których mowa w § 3, ustala się następująco:
1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w pełnej wysokości nauczyciela wspomagającego (w tym wszystkie koszty zatrudnienia tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, badania lekarskie tych nauczyciel itp.);
2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia specjalistyczne wynikające z orzeczeń, o których mowa w art. 71 b ust. 3 (np. wynagrodzenie nauczyciela logopedy, psychologa, pedagoga w wysokości odpowiadającej liczbie godzin wynikających z arkuszy organizacyjnych na dany rok szkolny do realizacji z uczniami/dziećmi posiadającymi orzeczenia, o których mowa wart. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 166912245);
1) wydatki rzeczowe w pełnej wysokości dotyczące wyłącznie kształcenia specjalnego np. pomoce dydaktyczne i wyposażenie z przeznaczeniem do użytku dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

§ 8. W rozdziałach odpowiednio 80149, 80150 oraz 80152 placówki oświatowe zobowiązana są ewidencjonować wydatki wskazane w § 7 ust. 1 piet 1, 2 i 3.

§ 9. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom szkól i przedszkola oraz kierownikowi Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Piątku.

§10. Traci moc Zarządzenie Nr 39/2018 Wójta Gminy Piątek z dnia 13 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, przedszkolu i oddziale przedszkolnym prowadzonych przez Gminę Piątek.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 02.01.2019 r.

§ 12. Zarządzenie podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Piątek.

Zarządzenie nr 13/2019 (585kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (6 marca 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (12 marca 2019, 14:17:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 338