ZARZĄDZENIE NR 15/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piątek za rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2019r. poz. 506) oraz art. 267, 269 Ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i poz. 326) Wójt Gminy Piątek zarządza co następuje:
§1. Sporządza sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piątek za rok 2018 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia:
1) dochody budżetowe w kwocie: 23.384.424,07 zł;
2) wydatki budżetowe w kwocie: 28.061.230,99 zł;
3) informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 zarządzenia przedstawia się Radzie Gminy Piątek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lodzi.

§ 3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku przedstawia się Radzie Gminy Piątek.

§ 4. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Piątku przedstawia się Radzie Gminy Piątek.

§ 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Zarządzenie nr 15/2019 (5824kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (26 marca 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (24 kwietnia 2019, 08:34:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 165