ZARZĄDZENIE NR 19/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 18 kwietnia 2019r.
w sprawie przekazywania kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z2019r., poz. 506), art. 98 i 99 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1025 ze zm.) oraz § 3 ust. 3 Uchwały Nr IY/19/19 Rady Gminy Piątek z dnia 11 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2019-2032 ze zmianami, zarządza się co następuje:

§ 1. Przekazuje się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku Pani Martynie Kacprzak uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w latach następnych.

§ 2. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest każdorazowo zgoda Wójta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 19/2019 (200kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (18 kwietnia 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (24 kwietnia 2019, 08:43:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 321