ZARZĄDZENIE NR 20/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2019
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca I990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2019r. poz. 506) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z2017r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, 1366, 1669, 1693) Wójt Gminy Piątek zarządza co następu je:
§1.1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 653.812,42 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 700.821,42 zł,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 47.009,00 zl zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej "Dochody i wydatki Gminy Piątek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 r.", zmiany przedstawia Załącznik Nr 3 do zarządzenia.
§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Gminy na rok 2019 zamyka się:
1) Po stronie dochodów kwotą 27.062.244,03 zł, w tym dochody:
a)  bieżące: 24.608.878,42 zł, w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) w wysokości 6.380.641,42 zł
b) majątkowe: 2.453.365,61 zł.
2) Po stronie wydatków 29.128.730,03 zł, w tym wydatki:
a)  bieżące: 22.542.408,02 zł, w tym: na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.380.641,42 zł.
b) majątkowe: 6.586.322,01 zt
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 20/2019 (1525kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (30 kwietnia 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (24 czerwca 2019, 12:47:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 278