ZARZĄDZENIE NR 33/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku w czasie jego nieobecności

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) oraz art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 i 1078) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyznaczam Panią Karolinę Mikołajczyk - nauczyciela Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku do zastępowania dyrektora placówki w czasie jego nieobecności na okres od 1 września 2019r. do 31 sierpnia 2020 r.

§ 2. Udziela się Pani Karolinie Mikołajczyk pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Piątku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 33/2019 (373kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (21 sierpnia 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (22 sierpnia 2019, 08:57:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 291