ZARZĄDZENIE NR 43/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 9 października 2019 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na opiekę stomatologiczną nad uczniami szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątek

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571 i 1696) oraz art. 4 i art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. poz. 1078) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych w konkursie ofert na realizację opieki stomatologicznej nad uczniami szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątek w składzie:
1) Mariusz Pawłowski - przewodniczący,
2) Krystyna Grabowska - członek,
3) Agnieszka Bartczak - członek.

§ 2. Komisja konkursowa po dokonaniu analizy ofert przedstawi opinię Wójtowi Gminy Piątek, który dokona ostatecznego wyboru oferty na realizację opieki stomatologicznej nad uczniami szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątek.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Piątku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Zarządzenie nr 43/2019 (181kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (9 października 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (10 października 2019, 11:30:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 260