ZARZĄDZENIE NR 51/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 12 listopada 2019 r.
w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2020 - 2032

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Wójt Gminy Piątek zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia Radzie Gminy Piątek do uchwalenia projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2020 -2032 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Gminy Piątek wraz z objaśnieniem przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lodzi celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 51/2019 (3789kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (12 listopada 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (29 listopada 2019, 10:13:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 149