Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji gminnych w Urzędzie Miejskim w Piątku

Burmistrz  Piątku  ogłasza  nabór na wolne stanowisko urzędnicze  ds. inwestycji gminnych w Urzędzie Miejskim  w  Piątku.                                                 


I. Wymagania niezbędne  do zatrudnienia na stanowisku:
   1) kwalifikacje zawodowe:
       a) wykształcenie wyższe lub średnie w zakresie budownictwa ogólnego,
       b) minimum 5 – letnie doświadczenie na stanowisku ds. inwestycji lub co najmniej  5 – letnia praktyka zawodowa,
   2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
   3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
        przestępstwo skarbowe,
   4) nieposzlakowana opinia,
   5) znajomość przepisów prawnych:
      - Kodeksu postępowania administracyjnego,
     - o samorządzie gminnym,
     - z budownictwa i zamówień publicznych,
     - o dostępie do informacji publicznej,
     - o ochronie danych osobowych.
 
II. Dodatkowe wymagania dla kandydatów:

1) doświadczenie zawodowe w administracji w tym uprawnienia budowlane,
2) znajomość podstawowych zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,
3) umiejętność  dobrej organizacji pracy oraz pracy w zespole,
4) dokładność w pracy, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność.
 
III. Zadania wykonywane na stanowisku:
1) prowadzenie spraw inwestycyjnych w gminie,
2) pełnienie roli inspektora nadzoru nad inwestycjami gminnymi,
3) pozyskiwanie środków unijnych na zadania inwestycyjne w gminie,
4) realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.
   
IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) wymiar czasu pracy – ½ etatu,
2) miejsce  pracy – siedziba Urzędu  Miejskiego w  Piątku,
3) godziny pracy – od 7:00 – 15:00 - poniedziałek
                                 od 7:00 – 16:00 - środa
                                 od 7:00 – 10:00 - piątek
4) praca przy monitorze powyżej 4 godzin wymagająca samodzielności i współpracy  z innymi       stanowiskami  pracy   w Urzędzie Miejskim,   
 5) w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa
     o pracę będzie zawarta na czas określony ( 6 miesięcy) z obowiązkiem odbycia służby
     przygotowawczej i możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.
 
V. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny z  uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
2) życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
5) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadany przez kandydata staż pracy,
6) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopię dowodu osobistego,
7) zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych,
8) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,  poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem,
9) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw
     publicznych,
10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem,  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r.poz. 1781 t. j.),
11) oświadczenie o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
       ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 
VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:  w miesiącu poprzedzającym datę    
 upublicznienia ogłoszenia  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi 1,92%.
 
VII. Termin i miejsce złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie urzędu lub przesłać pocztą na adres:  Urząd Miejski w Piątku, 99-120 Piątek ul. Rynek 16 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji gminnych”.

Termin składania ofert do dnia 10 sierpnia 2022r. do godz. 15:00 (za datę doręczenia uważa się datę wpływu do Urzędu  Miejskiego). Aplikacje, które wpłyną  po  10 sierpniu 2022r. nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.
Szczegółowych informacji o naborze udziela : Sekretarz Gminy Piątek – tel. (24) 722-10-77.      
Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru  nie podlegają zwrotowi. 
Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania kwalifikacyjnego będzie można odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Piątku.
Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
 
VIII. Dane osobowe – klauzula informacyjna.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
 
IX. Administrator danych.

Burmistrz Piątku, z siedzibą Piątek ul. Rynek 16, 99 – 120 Piątek.
 
X. Kontakt do administratora ochrony danych:
Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ugpiatek@ugpiatek.pl  lub listownie podany wyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek  „Do administratora ochrony danych”.
 
XI. Nabór składać się będzie z II etapów:
I etap - wstępny – sprawdzenie ofert pod względem formalnym, bez udziału kandydatów. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet wymaganych dokumentów w niniejszym naborze, zostaną dopuszczeni do II etapu naboru.
O terminie i miejscu II etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
II etap - końcowy – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi formalne.
Osobą wyłonioną w drodze naboru jest kandydat z największą ilością otrzymanych punktów.
Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń  Urzędu  Miejskiego.
 
Załączniki do wykorzystania:
Nr 1. Kwestionariusz osobowy (77kB) pdf
Nr 2. Oświadczenie kandydata ubiegającego się o stanowisko urzędnicze (2711kB) pdf
Nr 3. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze (37kB) pdf
Nr 4. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele rekrutacji (1437kB) pdf
                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                         
Piątek, dnia  28 lipca  2022r.   
                                                                   
                                                                                                                                  
BURMISTRZ PIĄTKU
/-/ mgr Krzysztof Lisiecki  

Protokół ze wstępnej selekcji kandydatów (186kB) pdf
Informacja o wyniku konkursu (107kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (28 lipca 2022)
Opublikował: Marcin Nadolski (28 lipca 2022, 12:03:57)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (12 sierpnia 2022, 13:38:35)
Zmieniono: dodanie informacji o wyniku naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1712