Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - młodszego referenta ds. zarządzania energią i ochroną zabytków w Urzędzie Miejskim w Piątku

Burmistrz  Piątku  ogłasza  nabór na wolne stanowisko urzędnicze  młodszego referenta ds. zarządzania energią  i ochroną zabytków w Urzędzie Miejskim  w  Piątku.
                                                        
I. Wymagania niezbędne  do zatrudnienia na stanowisku:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) wykształcenie wyższe,
4) minimum 2- letni staż pracy,
5) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) nieposzlakowana opinia,
7) znajomość przepisów:
- ustawy prawo energetyczne,
-  ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
-  ustawy kodeks postępowania administracyjnego.
8) umiejętność interpretacji przepisów prawnych.
 
II. Dodatkowe wymagania dla kandydatów:
1) łatwość komunikacji,
2) znajomość podstawowych zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,
3) umiejętność  dobrej organizacji pracy oraz pracy w zespole,
4) dokładność w pracy, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność.
 
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku ds. zarządzania energią elektryczną:
 Ogólna charakterystyka: osoba na stanowisku będzie odpowiedzialna za wdrożenie standardów zarządzania energią, podejmowania działań zmierzających do osiągnięcia oszczędności energii w sektorze publicznym, wykorzystania OZE, podnoszenia efektywności energetycznej oraz planowania działań inwestycyjnych pod względem energetycznym.
Ważniejsze zadania:
1. nadzór nad realizacją polityki energetycznej,
2. koordynacja i monitorowanie realizacji planów gospodarki nisko emisyjnej i energetycznej,
3. organizowanie i monitorowanie procesu wyboru podmiotów mających świadczyć różnego rodzaju usługi (nadzorcze) oraz wyboru projektów z zakresu efektywności energetycznej (m. innymi  w budownictwie) i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, które będą  realizowane w gminie,
4. uzgadnianie zakresu prac  remontowych oraz modernizacyjnych w obiektach gminnych oraz udział w odbiorach tych robót z zakresu energetyki,
5. podejmowanie działań modernizacyjnych istniejącego oświetlenia  ulicznego i oświetlenia wewnętrznego, 
6. opiniowanie rozwiązań przewidzianych do uwzględnienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
7. podejmowanie działań zmierzających do oszczędności w zakresie zużycia energii  w sektorze  publicznym Gminy w tym m. innymi:
- udział w pracach związanych z prowadzeniem przetargu  na zakup  energii  elektrycznej,
- analiza i monitoring zużycia energii w obiektach gminnych (bieżący rejestr kosztów i wielkości energetycznych),
- analiza projektów umów na dostawę energii elektrycznej.
8. Nadzór nad obiektami gminnymi, w których zainstalowano instalację fotowoltaiczną.
 
IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: ochrona zabytków:
1.prowadzenie gminnej ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych objętych ewidencją zabytków,
2. bieżący nadzór nad opracowywaniem planów ochrony zabytków,
3. prowadzenie oględzin zabytków w celu sprawdzenia stanu ich zachowania na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych,
4. współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie prowadzonych spraw w celu ogłaszania wniosków i uwag do prowadzonej ewidencji oraz postępowań dot. wpisu do rejestru zabytków,
5. współpraca ze stanowiskiem pracy ds. zagospodarowania przestrzennego przy uzgadnianiu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6. przygotowywanie dokumentów dotyczących środków zewnętrznych na realizację zabytków gminnych.
   
V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1) wymiar czasu pracy – pełny etat,
2) miejsce  pracy – siedziba Urzędu  Miejskiego w  Piątku,
3) godziny pracy – od 7:00 – 15:00 – poniedziałek, wtorek, czwartek
                            od 7:00 – 16:00 - środa
                            od 7:00 – 14:00 – Piątek
4) praca przy monitorze powyżej 4 godzin wymagająca samodzielności i współpracy  z innymi stanowiskami  pracy w Urzędzie Miejskim,   
5) w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa o pracę będzie zawarta na czas określony ( 6 miesięcy) z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej i możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.
 
VI. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny z  uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
2) życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
5) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadany przez kandydata staż pracy,
6) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopię dowodu osobistego,
7) zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych,
8) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,  poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem,
9) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r.poz. 1781 t. j.),
11) oświadczenie o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 
VII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 
w miesiącu poprzedzającym datę  ogłoszenia  o naborze (grudzień 2022r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.
 
VIII. Termin i miejsce złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Piątku, 99-120 Piątek ul. Rynek 16 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zarządzania energią i ochroną zabytków”.

Termin składania ofert do dnia 17 lutego 2023r. do godz. 14:00 (za datę doręczenia uważa się datę wpływu do Urzędu  Miejskiego). Aplikacje, które wpłyną  po  terminie 17 lutego 2023r. nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

Szczegółowych informacji o naborze udziela: Sekretarz Gminy Piątek – tel. (24) 722-10-77.      
Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. 
Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania kwalifikacyjnego będzie można odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Piątku.
Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
 
IX. Dane osobowe – klauzula informacyjna.
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
 
X. Administrator danych.
Burmistrz Piątku, z siedzibą Piątek ul. Rynek 16, 99 – 120 Piątek.
 
XI. Kontakt do administratora ochrony danych:
Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ugpiatek@ugpiatek.pl  lub listownie podany wyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek  „Do administratora ochrony danych”.
 
XII. Nabór składać się będzie z II etapów:
I etap - wstępny – sprawdzenie ofert pod względem formalnym, bez udziału kandydatów. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet wymaganych dokumentów w niniejszym naborze, zostaną dopuszczeni do II etapu naboru.
O terminie i miejscu II etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
II etap - końcowy – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi formalne.
Osobą wyłonioną w drodze naboru jest kandydat z największą ilością otrzymanych punktów.
Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń  Urzędu  Miejskiego.
 
Załączniki do wykorzystania:
Nr 1. Kwestionariusz osobowy. (77kB) pdf
Nr 2. Oświadczenie kandydata ubiegającego się o stanowisko urzędnicze. (2711kB) pdf
Nr 3. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze. (37kB) pdf
Nr 4. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele rekrutacji. (1437kB) pdf                                                                                                                     
                                                                                                                                       
Piątek, dnia 01.02.2023r.   
                                                                 
BURMISTRZ  PIĄTKU                                                                     
/-/ mgr Krzysztof Lisiecki

Protokół ze wstępnej selekcji kandydatów dot. analizy dokumentów aplikacyjnych z naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piątku – „Referenta ds. zarządzania energią elektryczną i ochrony zabytków (194kB) pdf

Informacja o wyniku konkursu (108kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (1 lutego 2023)
Opublikował: Jacek A. Michalski (1 lutego 2023, 14:13:34)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (27 lutego 2023, 13:20:53)
Zmieniono: dodanie informacji o wyniku konkursu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1228