Zapytanie ofertowe na okazjonalne przewozy uczniów placówek oświatowych

Zaproszenie do złożenia oferty
Znak sprawy: ZP.271.3.2021.DM

1. Przedmiot zamówienia: Okazjonalne przewozy uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek związane z realizacją ich zadań statutowych.
2. Wymagania związane z wykonywaniem zamówienia: termin realizacji, miejsce realizacji zamówienia, itp.
Termin realizacji: 01.10.202Ir. - 24.06.2022r.
Planowana średnia ilość kilometrów w ciągu jednego miesiąca - 300 km, w tym:
- autobusem/busem na minimum 20 miejsc siedzących - 100 km;
- autobusem na minimum 42 miejsc siedzących - 100 km;
- autobusem na minimum 50 miejsc siedzących - 100 km.
Łączna przewidywana ilość kilometrów: 2 700 km.
Podane ilości kilometrów są wielkościami szacunkowymi. Rozliczenie będzie następowało z faktycznego przejazdu w kilometrach oraz wynikało z potrzeb doboru pojazdu do ilości uczniów.
W załączeniu wzór umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści umowy.

3. Wymagania w stosunku do wykonawców, w tym dokumenty i oświadczenia, jakie powinni złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca zobowiązany jest do podstawiania sprawnych technicznie autokarów oraz spełniać wszelkie wymogi określone w przepisach o publicznym transporcie oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. Kryteria wyboru ofert:
Najniższa cena - 100%

5. Ofertę należy złożyć osobiście, pisemnie - listem, faksem na nr 24 722-19-09, w terminie do dnia 28.09.2021r.w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piątku. Oferty składane w formie elektronicznej należy przesłać wyłącznie na adres: przetargi@ugpiatek.pl wpisując w temacie: OFERTA NA PRZEWOZY OKAZJONALNE do upływu wyznaczonego terminu tj. 28.09.2021 r.

Zapytanie ofertowe (1474kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert (167kB) pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (237kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (23 września 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (23 września 2021, 08:37:09)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (14 października 2021, 13:45:17)
Zmieniono: dodanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 478