Zaproszenie do złożenia oferty na specjalne przewozy uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek

Znak sprawy: ZP.271.15.2022.DM

1. Przedmiot zamówienia: Specjalne przewozy uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek związane z realizacją ich zadań statutowych.
2. Wymagania związane z wykonywaniem zamówienia: termin realizacji, miejsce realizacji zamówienia itp.
Termin realizacji: 01.09.2022- 30.06.2023
Planowana średnia ilość kilometrów w ciągu jednego miesiąca - 300 km, w tymi:
- autobusem/busem na minimum 20 miejsc siedzących - 100 km;
- autobusem na minimum 42 miejsc siedzących - 100 km;
- autobusem na minimum 50 miejsc siedzących - 100 km.
Łączna przewidywana ilość kilometrów: 3 000 km.
Podane ilości kilometrów są wielkościami szacunkowymi. Rozliczenie będzie następowało z faktycznego przejazdu w kilometrach oraz wynikało z potrzeb doboru pojazdu do ilości uczniów.
W załączeniu wzór umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści umowy.
3. Wymagania w stosunku do wykonawców, w tym dokumenty i oświadczenia, jakie powinni złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
Wykonawca zobowiązany jest do podstawiania sprawnych technicznie autokarów oraz spełniać wszelkie wymogi określone w przepisach o publicznym transporcie.
4.Kryteria wyboru ofert:
Cena - 100%
5. Ofertę należy złożyć osobiście, pisemnie - listem, w terminie do dnia 29.08.2022 r. do godziny 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piątku. Oferty' należy przesłać wyłącznie na adres Urząd Miejski w Piątku, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek wpisując w temacie: OFERTA NA PRZEWOZY SPECJALNE do upływu wyznaczonego terminu tj. 29.08.2022 r. do godziny 10:00.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.08.2022r. o godzinie 10:30.
Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego.

Zaproszenie do złożenia oferty z formularzem (479kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert (315kB) pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (397kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (17 sierpnia 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (17 sierpnia 2022, 08:45:15)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (30 sierpnia 2022, 09:21:32)
Zmieniono: dodanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 410