Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług transportu i opieki ucznia niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kutnie

Znak sprawy: ZP.271.16.2022.DM

1. Przedmiot zamówienia: świadczenie usług transportu i opieki ucznia niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kutnie, ul. Przemysłowa 6.

2. Wymagania związane z wykonywaniem zamówienia: termin realizacji, miejsce realizacji zamówienia, warunki gwarancji, itp.
Zobowiązanie się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność zapewnić dowożenie dwóch uczniów niepełnosprawnych intelektualnie, zam. ul. Kutnowska 42, 99-120 Piątek na trasie: Piątek, (ul. Kutnowska 42) - Kutno (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Kutnie, ul. Przemysłowa 6) - Piątek (ul. Kutnowska 42) - łącznie: 88 km, przez 5 dni w tygodniu (poniedziałek - piątek) zgodnie z tygodniowym planem zajęć szkolnych, stanowiącym załącznik numer 1 do umowy oraz opiekę podczas tego dowożenia ( w załączeniu wzór umowy), Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści umowy.

3. Wymagania w stosunku do wykonawców, w tym dokumenty i oświadczenia, jakie powinni złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferent deklaruje, iż:
• posiada uprawnienia do wykonywania określonej w niniejszym postępowaniu działalności lub czynności zgodnie z wymogami ustawowymi,
• posiada wiedzę i doświadczenie, dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
• znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
• oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
• po zapoznaniu się z warunkami zamówienia akceptuje je bez zastrzeżeń oraz zdobył konieczne informacje do przygotowania oferty,
• zobowiązuję się w przypadku wybrania jego oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
• termin związania ofertą wynosi 30 dni od wyznaczonego dnia na składanie ofert

4. Kryteria wyboru ofert: Cena brutto za 1 km. Cena stała.

5. Ofertę należy złożyć osobiście, pisemnie - listem w terminie do dnia 30 sierpnia 2022r. do godziny 10:00. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piątku, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek w zaklejonej kopercie z napisem: „Oferta na świadczenie usługi transportu i opieki ucznia niepełnosprawnego”.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 sierpnia 2022r. o godzinie 10:30.

Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego.

Zaproszenie do złożenia oferty z formularzem (1056kB) pdf
Projekty umów (3885kB) pdf

Informacja z sesji otwarcia ofert (284kB) pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania (289kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (25 sierpnia 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (25 sierpnia 2022, 10:00:48)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (31 sierpnia 2022, 14:04:06)
Zmieniono: dodanie informacji o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 454