Zaproszenie do składania ofert - opieka stomatologiczna nad uczniami (2)

ZP.271.20.2022.DM

W związku z art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1078 ze zm.), Gmina Piątek zaprasza do składania ofert na realizację opieki  stomatologicznej nad uczniami szkól, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątek.
Celem głównym programu jest zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do świadczeń stomatologicznych udzielanych w gabinetach dentystycznych oraz objęcie jak najliczniejszej grupy dzieci i młodzieży efektywną opieką stomatologiczną oraz działaniami edukacyjnymi w zakresie zdrowia jamy ustnej.

Opiekę stomatologiczną nad uczniami może sprawować lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3Id ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.), w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami będzie wykonywał:
1. świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
2. profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia,
określone w przepisach wydanych na podstawie ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych
z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Świadczenia opieki stomatologicznej są finansowane ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia i są udzielane poza kolejnością.

Świadczenia opieki stomatologicznej będą realizowane w gabinecie stomatologicznym podmiotu, z którym organ prowadzący szkoły zawrze porozumienie dotyczące realizacji świadczeń z zakresu opieki stomatologicznej dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Piątek.
Organ prowadzący przewiduje możliwość zawarcia porozumienia z więcej niż jednym świadczeniodawcą.
Opieka stomatologiczna nad uczniami odbywa się po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych uczniów.

Opieka stomatologiczna będzie dotyczyć około 386 uczniów szkół i będzie obejmować dzieci i młodzież z następujących szkół:

- Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku, ul. Szkolna 1, 99-120 Piątek - 310 uczniów
- Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czernikowie, Czerników 11, 99-120 Piątek - 76 uczniów

Realizacja zadania będzie odbywała się w miejscu określonym w porozumieniu o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia stomatologicznego (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2148).

Oferta powinna zawierać:
a. zgłoszenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia
b. kserokopię decyzji/zaświadczenia, potwierdzających wpis podmiotu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
c. kserokopię umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń zdrowotnych
z zakresu stomatologii dzieci i młodzieży,
d. oświadczenie o zatrudnianiu specjalistów wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego, a w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej - oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji do wykonywania działalności leczniczej w zakresie leczenia stomatologicznego.

Ofertę należy sporządzić wypełniając formularz oferty zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Ofertę należy przesłać lub złożyć w sekretariacie w pokoju nr 1 w zaklejonej kopercie; Urząd Miejski w Piątku, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek z dopiskiem „Opieka stomatologiczna nad uczniami”.

Osoba wyznaczoną do kontaktów jest: Daria Matusiak tel. 24 7221611.

Termin składania ofert:
Najpóźniej do dnia 3 października 2022 r. do godziny 10:00, termin otwarcia ofert 3 października 2022r. o godzinie 10:30.

Zaproszenie do składania ofert wraz z formularzem zgłoszenia (2645kB) pdf

Przedłużenie terminu składania ofert (203kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert (229kB) pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (256kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (20 września 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (20 września 2022, 13:59:01)

Ostatnia zmiana: Marcin Nadolski (6 października 2022, 10:08:20)
Zmieniono: dodanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 430