Zaproszenie do złożenia oferty na specjalne przewozy uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek związane z realizacją ich zadań statutowych


1. Przedmiot zamówienia: Specjalne przewozy uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek związane z realizacją ich zadań statutowych.

2. Wymagania związane z wykonywaniem zamówienia: termin realizacji, miejsce realizacji zamówienia itp.
Termin realizacji: 01.09.2023- 30.06.2024 r.
Planowana średnia ilość kilometrów w ciągu jednego miesiąca - 300 km, w tym:
- autobusem/busem na minimum 20 miejsc siedzących - 100 km;
- autobusem na minimum 42 miejsc siedzących - 100 km;
- autobusem na minimum 50 miejsc siedzących - 100 km.
Łączna przewidywana ilość kilometrów: 3 000 km.
Podane ilości kilometrów są wielkościami szacunkowymi. Rozliczenie będzie następowało z faktycznego przejazdu w kilometrach oraz wynikało z potrzeb doboru pojazdu do ilości uczniów.
W załączeniu wzór umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści umowy.

3. Wymagania w stosunku do wykonawców, w tym dokumenty i oświadczenia, jakie powinni złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
Wykonawca zobowiązany jest do podstawiania sprawnych technicznie autokarów oraz spełniać wszelkie wymogi określone w przepisach o publicznym transporcie drogowym.

4. Kryteria wyboru ofert:
Cena-100%

5. Ofertę należy złożyć osobiście, pisemnie - listem, w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 28.08.2023 r. do godziny 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piątku w pokoju numer 1 w sekretariacie. Oferty należy przesłać wyłącznie na adres Urząd Miejski w Piątku, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek wpisując w temacie: OFERTA NA PRZEWOZY SPECJALNE do upływu wyznaczonego terminu tj. 28.08.2023 r. do godziny 10:00.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.08.2023r. o godzinie 10:30.

Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego!

Zaproszenie do składania ofert (2620kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert (372kB) pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (403kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (28 lipca 2023)
Opublikował: Jacek A. Michalski (28 lipca 2023, 13:39:59)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (30 sierpnia 2023, 07:34:25)
Zmieniono: dodanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 98