Petycja w sprawie informowania mikroprzedsiębiorców

Szanowna Pani
Szanowny Pan
Wójt/Burmistrz/Prezydent
 
Dane wnioskodawców//petycjodawców znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania (Dz.U.2019.162 t.j. z dnia 2019.01.28) oraz identyfikacji elektronicznej  oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10)* - Data dostarczenia - zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U.2018.1025 t.j. z dnia 2018.05.29)
 
Preambuła Wniosku/Petycji*: 
 
Od początku stworzenia serwisu https://mikroporady.pl/  ( 2012 roku) Mikroprzedsiębiorcy zgłaszają prośby o udzielnie porad i wsparcia, a ostatnio coraz częściej prośby związane z problemami z  obszaru ochrony danych osobowych. 
 
Zainteresowanie tematem ma oczywiście swoją genezę z niedawno zakończonym vacatio legis dot. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…)  -  zwane - RODO. 
 
Celem niniejszego Wniosku/Petycji i zamierzeniem Osób go sygnujących - jest  aby poprzez swoje serwisy  Urząd na stałe uczestniczył w przekazywaniu  za pośrednictwem kanałów informacyjnych Gminy,  bezpłatnych informacji przeznaczonych dla Lokalnych Mikroprzedsiębiorców – przydatnych im do podejmowania i prowadzenia działalności.  
Dostarczając w ten sposób informację urząd przyczyni się z pewnością do rozwiązywania tego typu problemów  poprzez udostępnianie mikroprzedsiębiorcom - rzetelnej wiedzy i przydatnych narzędzi.
Portal Mikroporady upowszechniania specjalistyczną wiedzę, bezpłatne wzorów dokumentów, regulaminy, instrukcje a co najważniejsze udziela bezpłatnie porad w formie odpowiedzi na pytania zadane przez mikro przedsiębiorców  i w ten sposób uzyskać możliwość rozwiązania problemu. 
 
              https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta
 
Reasumując - Fundacja zamierza upowszechniać przydatne dla Mikroprzedsiębiorców informacje, stanowiska i interpretacje planowanych zmian w obszarze prawnym.    
 
Działając tylko w obszarze nieodpłatnej działalności pożytku publicznego ( Fundacja nie prowadziła i nie prowadzi i nie zamierza prowadzić  żadnej działalności gospodarczej , reklamowej , handlowej czy też odpłatnej  usługowej )   - pro publico bono - chcemy zwiększyć edukacyjny zasięg działania Fundacji - w oparciu o posiadane przez Gminę/Miasto odnośne bazy danych.
 
Dodatkowo - przedmiotem petycji jest również zaproszenie  dla  Decydentów do wspierania Lokalnych Mikroprzedsiębiorców w ramach porozumień z Fundacją w celu stałego, wspólnego  wspierania lokalnych przedsiębiorców poprzez np. zamieszczenie logotypu serwisu mikroporady.pl z linkiem do  Punktu e porad
https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta   -
Fakultatywnie - prosimy o przesłanie informacji o tematyce jaka najczęściej interesuje lokalnych Mikroprzedsiębiorców. 
 
               Nadmieniamy iż w ostatnim czasie Fundacja, w odpowiedzi na ogromne zapotrzebowanie mikro przedsiębiorców , stworzyła , w oparciu o 6 letnie doświadczenie, nowoczesny serwis- zmieniła wizualizację portalu oraz logotyp. 
 
Podobnie jak w latach ubiegłych  w poniższej petycji postulujemy o opublikowanie na stałe  wzmiankowanego logotypu serwisu  w Oficjalnym Serwisie WWW Gminy - w widocznym miejscu - wraz z linkiem do do  Punktu e porad https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta 
 
W  ostatnich  6 latach ponad 1000 Gmin zamieściło wspomniany logotyp w starszej wersji   na stronach WWW Gmin - dostarczając w ten sposób informacje lokalnym mikroprzedsiębiorcom — w 2019 r. zmieniono logotyp - zatem gminy, które wcześniej zamieściły baner - prosimy o zmianę logotypu, aktualizacje  a do gmin, które tego jeszcze nie uczyniły - postulujemy o opublikowanie logotypu.
 
Treść Petycji: 
W związku z powyższym: 
§1)  Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) w nawiązaniu do  241 Kodeksu postępowania administracyjnego, wnosimy petycję - prosząc Wójta/Burmistrza/Prezydenta  -  aby zlecił  podległym Pracownikom - przesłanie do Lokalnych Mikroprzedsiębiorców miejscowo właściwych dla terenu Gminy/Miasta - linku do informacji w portalu Mikroporady.pl dotyczących istotnych dla Mikroprzedsiębiorców spraw. 
 
Tym razem promujemy dostarczenie do lokalnych mikroprzedsiębiorców -  Procedury/Regulaminu w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji - również w kontekście  - wyżej wzmiankowanego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) 
 
Rzeczony URL to: https://mikroporady.pl/instrukcje-i-regulaminy/regulaminy/procedura-regulamin-w-zakresie-bezpieczenstwa-i-ochrony-informacji 
- załączamy również dokument elektroniczny z wzorem przedmiotowego regulaminu. 
 
W ramach odpowiedzi na przedmiotową petycję prosimy o zwrotne poinformowanie Petycjodawcy - do ilu lokalnych przedsiębiorców i w jakim terminie - przesłano rzeczoną informację oraz jakim kanałem - w zależności od posiadanych i preferowanych przez JST baz danych - scilicet: poczta e-mail, poczta konwencjonalna, listy SMS’owe, etc. ? 
 
Poniżej - aby ułatwić Decydentom uwzględnienie petycji - zamieszczamy proponowaną treść informacji do przesłania do lokalnych mikro przedsiębiorców - en bloc 
 
§2) Powołując się na powyższe przepisy wnosimy petycję o zamieszczenie załączonego logotypu serwisu  - Mikroporady.pl” do Oficjalnego Serwisu WWW Gminy w  widocznym miejscu (ad exemplum https://szprotawa.pl - w lewym lub prawym menu alternatywnie w dolnej części strony WWW) - w załączeniu odnośny logotyp 
Duże zainteresowanie Mikroprzedsiębiorców - nową odsłoną naszego portalu - daje nam tym bardziej prawo do zwracania się z prośbą do Decydentów o wspomaganie lokalnych Mikroprzedsiębiorców - dostarczając im wiedzę czy to poprzez dystrybuowanie naszych interpretacji prawnych czy poprzez zamieszczanie linku do Punktu e porad https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta   
 
 
Oczywiście - link z zamieszczonego baneru powinien prowadzić do nowej odsłony portalu - jw. 
Zezwalamy na jego umieszczenie również w Biuletynie Informacji Publicznej 
 
Osnowa Petycji: 
W uprzednio realizowanych akcjach wnioskowania - powoływaliśmy się na dyspozycje art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej  (Dz.U.2016.1829 t.j. z 2016.11.10)   -  gdzie Ustawodawca expressis verbis —  przypominał : “Organy administracji publicznej wspierają rozwój przedsiębiorczości, tworząc korzystne warunki do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności wspierają mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców” 
Obecnie przedmiotowa Ustawa została zastąpiona przez Ustawę z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2018.646 z dnia 2018.03.30) - gdzie w preambule również zaznaczono, że “(…) ochrona i wspieranie wolności działalności gospodarczej przyczyniają się do rozwoju gospodarki oraz do wzrostu dobrobytu społecznego, dążąc do zagwarantowania praw przedsiębiorców oraz uwzględniając potrzebę zapewnienia ciągłego rozwoju działalności gospodarczej w warunkach wolnej konkurencji,(…)” 
Zatem biorąc pod uwagę powyższe wnosimy o uwzględnienie petycji. 
 
§3) Na mocy 8 ust. 1 Ustawy o petycjach o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10)  - wnosimy aby petycja w całości została opublikowana na Oficjalnej Stronie WWW Gminy, co niniejszym oznacza zgodę Wnoszących petycję - na upublicznienie ich danych kontaktowych. 
 
W założeniu - wzmiankowane materiały mają być - permanentnie - dostarczane przez Fundację i za zgodą Decydentów - przekazywane cyklicznie dalej  przez JST  – z wykorzystaniem  kanałów i rejestrów kontaktowych Urzędu. Via Gminy - Fundacja - w ramach prowadzonej działalności statutowej - zobowiązuje się do cyklicznego dostarczania bezpłatnych materiałów na udostępnione adresy e-mail Urzędników wypełniających zadania w zakresie przydzielonych im kompetencji związanych operacyjnym wspieraniem przedsiębiorczości. 
Gmina może oczywiście przesłać do Mikroprzedsiębiorców - załączone materiały w każdej formie i z każdym opisem - jaki wydaje się istotny z punktu widzenia wypełniania zadań publicznych - jednakże aby ułatwić Decydentom - wyartykułowanie intencji - jakie przyświecają działaniom Fundacji, a jednocześnie są w zgodzie z brzmieniem cytowanej preambuły ustawy o przedsiębiorczości - proponujemy zdefiniować odnośną preambułę w następujący sposób: 
“Fundacja  Dr Bogusław J. Federa - Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości - w ramach swojej  bezpłatnej działalności statutowej ( pożytku publicznego) - za pośrednictwem kanałów dostępowych uruchomionych przez naszą Gminę - przesyła w załączeniu materiały -  (wklejona nazwa dedykowanego do danej wysyłki stanowiska Fundacji - ad exemplum )  które mogą okazać się przydatne z punktu widzenia podejmowania i prowadzenia działalności - w szczególności przez Mikroprzedsiębiorców. Prosimy o zwrotne przekazanie ewentualnych uwag dot. załączonych materiałów oraz zasygnalizowanie innych potrzeb w tym względzie. Więcej informacji o Fundacji dostępnych jest pod adresem www.mikroporady.pl“
             Dostęp do bezpłatnych porad
 
https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta
 
   
Prosimy o przesłanie informacji – z odpowiedzią na petycję oraz ewentualnym akcesie dot. zawarcia porozumienia z Fundacją  na adres zwrotny mikroporady@samorzad.pl DW: kancelaria@mikroporady.pl.
 
Nadmieniamy iż korzystanie z serwisu Mikroporady.pl jest bezpłatne i nieograniczone  w czasie, serwis nie publikuje  żadnych reklam i ogłoszeń a ze względu na istotną rolę jaką spełnia dla rozwoju mikro przedsiębiorczości w Polsce  uczestniczy  od 2012 roku w Światowym Programie Google Grants PRO . Fundacja prowadzi tylko i wyłącznie nieodpłatną działalność pożytku publicznego a jej działalność  jest finansowana  wyłącznie z darowizn i w ramach tzw. mechanizmu 1% Podatku.    
 W przypadku jakichkolwiek pytań - dot. Wniosku i odrębnej petycji - prosimy o telefony pod numer współnioskodawców 
– tel.  608-048-887. 
 
Wnosimy o  przesyłanie odpowiedzi - jedynie w formie elektronicznej (bez użycia poczty konwencjonalnej)  pod podany adres: mikroporady@samorzad.pl oraz DW: kancelaria@mikroporady.pl  
 
 
Wnioskodawca: 
Dr Bogusław J. Feder
Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości
Fundacja
ul. Orzeszkowej 2
05-827 Grodzisk Mazowiecki
KRS: 0000318482
 
  
Współwnioskodawca: 
Szulc-Efekt sp zoo 
Prezes Zarządu:
Adam Szulc 
KRS: 0000059459
ul. Poligonowa 1
tel. (22) 673-62-12
608-318-418
603-158-914
Kapitał Zakładowy: 222 000,00 pln
www.gmina.pl    www.samorzad.pl 
 
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy – wniosek/petycja* zostały złożone za pomocą środków komunikacji elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: mikroporady@samorzad.pl 
Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji.
 
 
 
Komentarz do Wniosku: 
 
Wyżej - podpisani Wnioskodawcy - prowadzą już z Gminami siódmy rok z rzędu - akcję umieszczania przydatnych dla Mikroprzedsiębiorców - informacji o serwisie  Mikroporady.pl w stronach WWW JST.
 
W ramach wypełniania zadań statutowych - w ostatnim czasie - Fundacja przygotowała opinie dotyczące planowanych nowelizacji  ustaw, związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej przez Mikroprzedsiębiorców. 
Wzmiankowane zmiany mają wpływ na Podmioty, do których wspierania w szczególnym stopniu Fundacja jest powołana. 
Zatem - jak mamy nadzieję - w ramach współdziałania z Gminą - dzięki dostarczonym materiałom  - Mikroprzedsiębiorcom będzie łatwiej odnaleźć się w zmieniającym się otoczeniu prawnym. 
 
 
Osnowa Wniosku/Petycji*: 
Fundacja planuje w dalszym ciągu zawierać długofalowe porozumienia z Gminami, których celem jest prowadzenie wspólnej, bieżącej polityki informacyjnej w obszarze funkcjonowania Mikroprzedsiębiorstw. 
W ten sposób chcemy docelowo - za pośrednictwem Gmin docierać do Mikroprzedsiębiorców - tworzyć nowoczesne kanały informacyjne, dostarczać w porozumieniu z Gminami rzetelne informacje - dostosowane do aktualnych potrzeb i lokalnej specyfiki. 
Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi - w tym obszarze przekazywane ze strony Urzędników, zaznajomionych z bieżącymi potrzebami informacyjnymi lokalnych Mikroprzedsiębiorców. 
 
W tym zakresie - w razie dalszego zainteresowania Gminy permanentną współpracą Fundacja pragnie realizować  - za pośrednictwem Gminy - bezpłatną  akcję  informacyjną przeznaczoną  dla mikro i małych  przedsiębiorców, polegającą na  przesyłaniu opracowań zawierających przedstawienie istotnych materiałów z punktu widzenia prowadzenia i podejmowania działalności gospodarcej oraz wprowadzonych zmian w prawie dotyczącym  tej sfery.  
 
Ponadto Fundacja - współpracując z gminą (po ewentualnym sygnowaniu odrębnego porozumienia) - może  cyklicznie i bezpłatnie - dostarczać  za pośrednictwem Gminy - opracowania  odnośnie  nowych regulacji projektów ustaw, etc  
 
Notabene - naszą Petycję kierujemy za pośrednictwem adresu e-mail uzyskanego uprzednio na postawie wniosku przesłanego do Urzędów w trybie  art. 6 ust. 1 pkt. lit. c Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - w ramach którego prosiliśmy o  podanie danych kontaktowych Pracownika Urzędu, realizującego w zakresie wykonywanych kompetencji -  permanentnie lub sporadycznie – zadania informacyjne związane ze wspieraniem rozwoju loklanej przedsiębiorczości - w ramach przedmiotowego art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 
Dziękujemy przy okazji - za otrzymane kompletne i rzeczowe dane  wzmiankowanych Pracowników Urzędu Gminy/Miasta
 
Mamy nadzieję, że nasze petycje przyczynią się do kompletacji rzeczonych baz danych, gdyż w naszym mniemaniu właściwe wspieranie loklanej mikroprzedsiębiorczości -  powinno znaleźć w pierwszym rzędzie oparcie o kompletne i aktualizowane bazy danych, którymi Urząd powinien dysponować w celu prowadzenia skutecznej polityki informacyjnej i rzetelnego wspierania Mikroprzedsiębiorców.  
 
Docelowo materiały przeznczone są do ich dostarczania  –  za pośrednictwem Urzędu  – dla Lokalnych Mikroprzedsiębiorców, przy czym Urząd może przekazywać Fundacji przydatne informacje w przedmiocie  najczęściej poszukiwanych przez Mikroprzedsiębiorców informacji czy najbardziej ważkich  z punktu widzenia Decydentów  - zagadnień i obszarów tematycznych. 
Za jakość dostarczanych materiałów odpowiada Fundacja, gwarantując zgodność treści wzmiankowanych materiałów z aktualnymi przepisami prawa (de lege lata)  oraz ich aktualność i jakość w zakresie formy (popularne rozszerzenia plików, odwołania do strony WWW Fundacji, etc) .
 
Notabene - Gminy, które jeszcze tego nie uczyniły - zachęcamy do zamieszczania naszego baneru “Kącik Przedsiębiorcy” wraz z z linkiem do  Punktu e porad
https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta  w Oficjalnych Serwisach WWW Jednostek Samorządu Terytorialnego.  Załączamy rzeczony baner.  
 
Fundacja zamierza analizować zmieniający się stan prawny - dotyczący otoczenia - istotnego z punktu widzenia Mikroprzedsiębiorcy - dostarczając interpretacji prawnych, omawiając zaistniałe - casus’y prawne, etc 
 
 
Pracując permanentnie z Gminami w tym obszarze - obserwujemy w ostatnim czasie, nasilający się proces naturalnego przenoszenia ciężaru wspierania Mikroprzedsiębiorców - na struktury samorządowe.
Bezpośredni kontakt Decydentów z Mikroprzedsiębiorcami  - pozwala rozwiązywać lokalne problemy i tworzyć efektywne warunki do podejmowania i prowadzenia działaności gospodarczej. 
 
W naszym mniemaniu Gminy powinny w skali mikro (choćby poprzez odpowiednią politykę informacyjną) współdziałać w tym obszarze ze Sferami Rządowymi, które - w skali makro - związanymi inter alia  ze skutecznym porządkowaniem i uszczelnianiem systemu podatkowego, informatyzacją rejestrów, etc 
 
 
Jak wynika z informacji uzyskiwanych od Mikroprzedsiębiorców, dotychczasowa polityka informacyjna Gmin w tym względzie,  ciągle  się rozwija lecz wymaga permanentnej uwagi,  stałego wspierania - tak aby zachować zadowalający poziom i przydatność informacji.
 
W procesie tym czynnie powinny uczestniczyć - w naszym mniemaniu Organy Władzy -  wszak do Mikroprzedsiębiorców często nie docierają informacja  o zasadzie “jednego okienka” możliwości rejestracji działalności gospodarczej w sposób elektroniczny, czy nawet o zmniejszonych stawkach ZUS, etc .  
 
Fundacja informując - przy wsparciu Gminy - o wszelkich aspektach dot. podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej może wspomagać Decydentów w wypełnianiu zadań określonych w ramach wzmiankowanej Ustawy Prawo przedsiębiorców. 
 
Zatem Fundacja za pomocą Portalu Mikroporady.pl - planuje  współdziałać z Decydentami w JST -  w wypełnianiu zadań związanych ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości, tworząc korzystne warunki do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności w obszarze Mikroprzedsiębiorców.
Jak powyżej wskazano - koresponduje to bezpośrednio z brzmieniem preambuły powołanej powyżej Ustawy  Prawo przedsiębiorców -  nakładającym na Organy Administracji Publicznej - taki obowiązek.
Oczywiście zakres i intensywność ewentualnej przedmiotowej współpracy będzie zależna od planów i zaangażowania Gminy. 
 
 Dla gmin, które jeszcze nie umieściły naszego baneru - Załączamy stosowny plik prosząc o jego publikację oraz zwracając uwagę na odpowiedni adres URL - przynależny do rzeczonego baneru:  z linkiem do  Punktu e porad
https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta   
 
Prowadzone przez nas akcje w tym obszarze w ciągu ostatnich 5 lat - pozwoliły osiągnąć spory sukces - łącząc społecznie uzasadniony interes pro publico bono z interesem Mikro przedsiębiorców - dostarczając im sprawdzone bezpłatne informacje pomocne w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej. 
 
Obecnie z Fundacją współpracuje w tym obszarze ponad 950 Jednostek Samorządu Terytorialnego, a liczba zamieszczonych banerów stale wzrasta - dzięki aktywnemu wsparciu naszych działań przez Urzędników - którzy dostrzegają wagę  i przydatność poruszanej przez nas problematyki.  
 
To jak istotne dla Przedsiębiorców mogą być tego typu informacje wynika z naszej wieloletniej działalności w której wspieramy przedsiębiorców poprzez nasz portal www.mikroporady.pl
 
 
W portalu mikroporady.pl - Fundacja publikuje na bieżąco - interpretacje nowelizowanych lub planowanych  do nowelizacji - aktów prawnych. Dokonujemy analizy zmieniającego się otoczenia prawnego pod kątem poszanowania interesów Mikroprzedsiębiorców i wskazania ewentualnych zagrożeń dla stabilności i rozwoju mikro przedsiębiorczości
Fundacja prowadzi e-punkt Konsultacyjny, który udziela MikroPrzedsiębiorcom bezpłatnych porad dotyczących realnych problemów na jakie trafiają w swojej pracy. 
Co miesiąc zespół prawników i konsultantów  analizuje i aktualizuje wszystkie treści pod kątem ich zgodności w stosunku do zmieniających się przepisów prawa. 
Z informacji zawartych na naszym serwisie www.mikroporady.pl  - korzysta – na stałe - ponad 900 Urzędów miast i gmin.
 
Jednocześnie obserwujemy - brak wiedzy, a także brak możliwości uzyskania bezpłatnych, przydatnych i rzetelnych informacji tego typu. Nasza praktyka ciągle utwierdza nas przekonaniu jak bardzo nasze działania są potrzebne i społecznie uzasadnione.
Wzmiankowaną lukę od wielu lat - niżej podpisana Fundacja stara się  wypełniać - i to - jak nam się wydaje z  dobrym skutkiem. 
Dowodem na to jest prowadzona  od 2012 roku stała współpraca  z Gminami/Miastami w Kraju, której efektem jest to że większość  JST umieszcza i porządkuje  na swoich oficjalnych stronach WWW informacje dla mikro przedsiębiorców  - tzw. "Strefy Przedsiębiorców"/ Kącik Przedsiębiorcy  
 
Kącik Przedsiębiorcy, jest to miejsce, w którym Lokalny Mikro - Przedsiębiorca - uzyska w formie uporządkowanej: pomocne informacje, porady, formularze, wzory umów, informacje prawne, linki do instytucji wspierających mikro-przedsiębiorców, a  także   uzyska bezpłatne e-Porady, Konsultacje, w zakresie rozpoczynania i  prowadzenia działalności gospodarczej  etc - kompendium narzędzi możliwych do przekazania w tej formie, pozwalających mikro-przedsiębiorcom uzyskać pożądane i przydatne informacje.  
 
Ze wszystkich  dokumentów, instrukcji, regulaminów, porad, e-porad niezbędnych dla  mikro- firm, które znajdujących się   w bezpłatnym i innowacyjnym serwisie www.mikroporady.pl można korzystać bezpłatnie  w nieograniczonym czasie .
 
 
Jak wynika z przytoczonej argumentacji -  niewielkim nakładem pracy ze strony Gminy/Miasta można zainicjować proces wzbogacania kanałow informacyjnych JST, dzięki którym każdy Przedsiębiorca -  znajdzie przydatne dla siebie, bezpłatne informacje. 
 
  Odpowiedź na petycję (229kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Bogusław J. Feder (22 marca 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (15 kwietnia 2019, 14:20:16)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (16 maja 2019, 14:30:14)
Zmieniono: dodanie odpowiedzi na petycję

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 592