Petycja do Rady Miasta/Gminy ws uchwalenia przez tutejszą Radę Miasta/Gminy uchwały: „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka"

Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny zwraca się z petycją do tutejszej Rady Miasta / Gminy o uchwalenie w trybie pilnym załączonej poniżej uchwały dotyczącej ochrony i obrony prawdy, godności i wolności człowieka na terytorium tutejszej gminy.

Prosimy o przesłanie nam listem poleconym z potwierdzeniem odbioru załączonej przegłosowanej przez tutejszą Radę, uchwały na adres: Teresa Garland TRS NP SKK, skr.poczt. 88, 32-050 Skawina, informując jednocześnie smsem o wysyłce, na nr tel. 697357009. Jednocześnie informujemy iż adres mailowy: teresagarland@fidespolska.pl jest już nieaktualny. Poniżej zawartość / projekt zaproponowanej w petycji uchwały:

Uchwała w obronie prawdy, godności i wolności człowieka
Nawiązując do słów Preambuły z polskiej Konstytucji z 1997 r.: „pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane" nawiązując do wstępnych słów z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 10 XII 1948r.: „Zważywszy, że uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków rodziny ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju na świecie" oraz nawiązując do art.l w/w Deklaracji który stanowi że: „Wszystkie istoty ludzkie rodzą się wolne i równe w godności i prawach. Są one obdarzone rozumem i sumieniem i powinny postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa."

Działając w stanie wyższej konieczności w celu zrealizowania dobra najwyższego Suwerenów:
Stajemy w obronie prawdy, godności i wolności człowieka na terenie naszej gminy i będziemy je bezwzględnie egzekwować. W związku z brakiem udokumentowanych, opartych na stanie faktycznym ekspertyzach ws Covida oraz z niedopuszczeniem przez rząd do otwartej publicznej lekarskiej debaty w celu ustalenia prawdziwych faktów i metod leczenia związanych z koronawirusem, co podważa uchwalone przez rząd prawo oraz respektowanie i egzekwowanie wdrożonych przez Rząd i Sejm aktów prawnych w tej materii, znosimy na terenie naszej gminy wszelkie wprowadzone obostrzenia związane z tzw. „pandemią" koronawirusa. Zakazujemy realizowania dalszych obostrzeń zakazujących ludziom pracować.

Informujemy, iż wszelka dyskryminacja sanitarna obywateli, w tym ze względu na: zaszczepionych i niezaszczepionych, na noszących maseczki i nie noszących maseczek, na płacących gotówką i płacących kartami płatniczymi czyli bezgotówkowe itp. jest na terenie naszej gminy zabroniona i będzie karalna.

Gwarantujemy wszystkim obywatelom bezwarunkowy dostęp do wszystkich ogólnych dóbr publicznych w tym do: służby zdrowia, szkolnictwa, kultury itp. oraz do bezwarunkowej obsługi i pracy w instytucjach i w firmach państwowych i prywatnych na terenie naszej gminy.
Działając w interesie i dla dobra Suwerenów, w celu wyegzekwowania przyrodzonych, podstawowych i niezbywalnych praw człowieka, od działających i funkcjonujących na terenie naszej gminy instytucji państwowych i prywatnych, w razie potrzeby będziemy posiłkować się również art.4 Konstytucji (w tym działając BEZPOŚREDNIO) w przypadku np. konieczności wyegzekwowania praw człowieka od szpitali, szkół, zakładów pracy, banków, sklepów etc.

W przypadku nieprzestrzegania tej uchwały przez wyżej wymienione czy inne podmioty, rozważymy zawieszenie ich działalności poprzez przymusowe ich zamknięcie, przejęcie nad nimi zarządu lub nacjonalizację opornych podmiotów, gdyż przyrodzone, niezbywalne, naturalne prawa człowieka: do życia, do wolności i do własności, są prawami najwyższej rangi i nie mogą być przez nikogo, pod żadnym pozorem łamane. Wszelkie inne prawa stanowione przez Rząd, Sejm, Senat są prawami niższej rangi i nie mogą być egzekwowane gdy są sprzeczne z naturalnymi przyrodzonymi prawami człowieka zagwarantowanymi nam w Konstytucji i w Deklaracji ONZ.
Każdy obywatel naszej gminy okazując tę uchwałę ma prawo do obrony i ochrony swoich niezbywalnych praw człowieka przez Policję i inne służby państwowe.
Ponadto na podstawie prawa wynikającego z Deklaracji ONZ o Prawach Ludności Rdzennej do własności ich ziem i bogactw naturalnych (art.26 pkt 1-3) pkt.2 mówi: „Ludność rdzenna ma prawo posiadać, używać, rozwijać i sprawować kontrolę nad ziemiami, terytoriami i bogactwami naturalnymi, które posiada poprzez tradycyjne prawo własności lub inną tradycyjną formę zajmowania bądź używania ziemi, jak również nad tymi które nabyła w inny sposób?' oraz na podstawie Konstytucji art.l „Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli" i art.3 „Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym", zapewniamy na terenie naszej gminy szczególną ochronę polskiej ziemi oraz mieniu ogólnonarodowemu takiemu jak: złoża mineralne, zasoby geologiczne, wody, lasy państwowe. Zobowiązujemy się również do nadzoru i kontroli wszelkiej infrastruktury znajdującej się na terenie naszej gminy, służącej zaspokojeniu podstawowych potrzeb człowieka, w tym między innymi nad: kopalniami, drogami, transportem kolejowym, wodnym i powietrznym, nad środkami łączności, bankami, urządzeniami komunalnymi i innymi podmiotami gospodarczymi, naukowymi czy instytucjami etc. które powinny podlegać szczególnej trosce i opiece państwa oraz wszystkich obywateli z punktu widzenia respektowania i egzekwowania naszych niezbywalnych przyrodzonych naturalnych praw, potrzeb i godności człowieka.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia, w związku z art.4 Konstytucji i nie podlega zaskarżeniu.
Dnia..................................... Podpisani:   Członkowie Rady Gminnej

UZASADNIENIE
Celem istnienia państwa i działalności rządów jest ochrona obywateli i ich majątków. Obecne rządy państwowe zrzekły się tej funkcji na rzecz współdziałania z tymi którzy chcą Naród Polski ograbić, wymordować i zniewolić między innnymi poprzez różnego typu segregacje i bezpodstawny reżim sanitarny. Nie znamy przyczyn takiego ich postępowania. Władza w Polsce odpowiadająca za administrowanie krajem w porozumieniu z Sejmem, Senatem i Prezydentem tworzą przepisy na podstawie których nie biorą odpowiedzialności prawnej za swoje czyny i wydane akty prawne.
Wg ogólnych norm i standardów prawnych, nie odpowiadają za swoje czyny wyłącznie ludzie niepoczytalni, sterroryzowani, przemocą zmuszani do zachowań niemoralnych, niesłusznych, nieadekwatnych lub ewidentnie szkodliwych. Wobec tego obywatele Rzeczypospolitej Polskiej nie mogą podlegać władzy i jurysdykcji którymi władają ludzie niepoczytalni lub sterroryzowani ewentualnie na inny sposób ubezwłasnowolnieni.

W związku z nieodpowiedzialnymi działaniami rządu, których efektem może być rozbiór Polski oraz depopolacja, ograbienie, wyniszczenie i zniewolenie Narodu Polskiego, jako świadomi i odpowiedzialni reprezentanci Narodu Polskiego na naszym gminnym terytorium, działając w stanie wyższej konieczności w celu zrealizowania dobra najwyższego Suwerenów, pełni obaw o dalszą przyszłość i o dalsze istnienie Państwa Polskiego i Narodu Polskiego, uchwalamy powyższą uchwałę gwarantującą przestrzeganie i egzekwowanie naturalnych, przyrodzonych praw wolności i godności człowieka.

Podstawa prawna uchwały:
Deklaracja Praw Człowieka ONZ
Deklaracja ONZ o Prawach Ludności Rdzennej Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997r. a w szczególności artykuły: Art.l, art.2, art.4, art.13, art.15, art.17, art.2O, art.21, art.30, art.38, art. 39, art.47, art.51 pktl, art.60, art.63, art.68, art.82
Powyższa uchwała do przegłosowania w trybie pilnym w każdej polskiej gminie została opracowana w dniu 20 XII 2020r. przez Teresę Garland i Marię Leśniak-Wojciechowską

z wyrazami szacunku
Teresa Garland,
Zaprzysiężony Prezydent Obywatelski Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego - Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

Petycja (1781kB) pdf

Odpowiedź na petycję (118kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Teresa Garland (20 grudnia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (30 grudnia 2020, 08:33:46)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (8 stycznia 2021, 08:19:18)
Zmieniono: dodanie odpowiedzi na petycję

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 477