Petycja w sprawie wdrażanie środków poprawy efektywności energetycznej.


Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 , 583) 
 
Dane Podmiotu wnoszącego petycję znajdują się poniżej oraz w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162, 1590)  oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach ( tj. Dz.U. 2018 poz. 870)  
Data dostarczenia  zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) 
 
Adresatem Wniosku/Petycji* - jest Organ  ujawniony w komparycji - jednoznacznie identyfikowalny  za pośrednictwem adresu e-mail pod którym odebrano niniejszy wniosek/petycję. Rzeczony adres e-mail uzyskano z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.
 
W razie wątpliwości co do trybu jaki należy zastosować do naszego pisma - wnosimy o bezwzględne zastosowanie dyspozycji art. 222 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 , 2052) 
 
Preambuła Wniosku/Petycji*:
Ustawa o efektywności energetycznej ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 468), nakłada na Decydentów z Jednostek Sektora Administracji Publicznej - permanentne wdrażanie “środków poprawy efektywności energetycznej” - scilicet art. 6 tejże ustawy, precyzuje katalog obligatoryjnych takich działań, inter alia: realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii, etc   
 
Tymczasem kiedy pytaliśmy dwa lata temu Dyrektorów Szkół na terenie kraju - miejscowo właściwych dla danej gminy - o to jaki wdrożyli środek poprawy efektywności energetycznej w ostatnich latach  i gdzie zgodnie z art. 6 ust. 3 tejże ustawy - na swojej stronie Internetowej - Dyrektor informuje o “stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej” 
Gros odpowiedzi brzmiało - "nie stosował, nie publikował, etc…” - sci! 
 
Dlatego biorąc pod uwagę powyższe, oraz uzasadniony społecznie - interes pro publico bono, wnosimy: 
 
Osnowa Wniosku: 
§1) Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit c oraz art. 6 ust. 1 pkt. 2 lit. c Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r.) gdzie Gmina opublikowała informację o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej - zgodnie z obowiązkiem określonym w art. 6 ust. 3  Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej ( t.j. Dz. U. z 2021 r)   
 
§1.2) Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit c oraz art. 6 ust. 1 pkt. 2 lit. c Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r.) wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie dołączenia do udzielonej odpowiedzi odnośnych skanów źródłowych dokumentów księgowych (faktur VAT) za ostatni okres rozliczeniowy - z których wynikać będą koszty jakie poniosła Gmina w zakresie zakupu i dystrybucji energii elektrycznej. 
 
§1.3) Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. d i pkt. 3   wzmiankowanej Ustawy o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) wnosimy o podanie danych kontaktowych Urzędnika (Wydziału lub Spółki Komunalnej), który w zakresie powierzonych mu zadań i wykonywanych kompetencji nadzoruje sprawy związane coroczną poprawą efektywności energetycznej  - sensu largo   - scilicet:  (Imię i nazwisko, adres do korespondencji e-mail, tel. i stanowisko służbowe Urzędnika) 
 
§1.4) Na mocy wzmiankowanych powyżej przepisów, art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b i f i pkt. 3   wzmiankowanej Ustawy o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) wnosimy o udzielenie informacji publicznej - kto jest   właścicielem instalacji gazowej właściwej miejscowo dla terenu gminy? (w tym przypadku wnioskodawca ma na myśli nazwę odnośnego Podmiotu/firmy/etc)
 
Rzeczone  pytanie wnioskodawca uznaje za niezwykle ważkie, w kontekście obecnej sytuacji społeczno gospodarczej.
Zdaniem Wnioskodawcy - właścicielem wzmiankowanej wyżej instalacji powinien być bezwzględnie podmiot realizujący zadania publiczne, działający zgodnie z   państwową strategią bezpieczeństwa energetycznego - najlepiej - Podmiot z udziałem właśności skarbu państwa, etc
Jak ważka jest to tematyka wynika chociażby z ostatnich problemów w Gminie Ustka, Mrozy czy Cegłów - gdzie empiria pokazała jak istotne i brzemienne w skutkach są odnośne decyzje i zagadnienia z punktu widzenia uzasadnionego interesu pro publico bono. 
 
§1.5) Na mocy wzmiankowanych powyżej przepisów, art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. c   wzmiankowanej Ustawy o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) wnosimy o udzielenie informacji publicznej - czy  Gmina korzystała/a z modelu Grupy Zakupowej w ramach dokonywanych zakupów energii elektrycznej? 

Pełna treść petycji (467kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Adam Szulc (4 maja 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (9 maja 2022, 14:42:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 167