Zawiadomienie Wójta Gminy Piątek o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej Łubnica...

Odnosząc się do ogólnej zasady czynnego udziału stron w postępowaniu , o której mowa w art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 72 list. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)
Wójt Gminy Piątek zawiadamia strony postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:
,, Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej Łubnica na działce gruntu o numerze 6 zakresie A- B-C-D, obręb Łubnica, gmina Piątek, o mocy do 1,0 MW, wysokości konstrukcji wsporczej dla paneli fotowoltaicznych do 4,5 metra wraz z infrastrukturą towarzyszącą ",
że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w powyższej sprawie i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego.

Stosownie do zapisu art. 10 § 1 K.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, iż przepis art. 10 §1 K.p.a jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 §1 K.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy strony postępowania mogą się zapoznać w Urzędzie Gminy Piątek, Rynek 16, 99- 120 Piątek, pok. Nr 19, w godzinach pracy Urzędu, oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Brak uwag i wniosków złożonych w tym terminie spowoduje wydanie przedmiotowej decyzji na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.
Jednocześnie realizując obowiązek określony w art. 79a kpa Wójt Gminy Piątek informuje, że na dzień wysłania niniejszej informacji nie istnieją żadne przesłanki zależne od stron postępowania, które nie zostały przez strony wykazane w toku postępowania.
Wobec powyższego, niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na:
- Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piątek, Rynek 16, 99-120 Piątek
- Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Gminy Piątek - http://www.bip.impiatek.pl/

Data podania do publicznej wiadomości: Piątek dn. 16 maja 2019 roku.

Zawiadomienie (307kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (15 maja 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (16 maja 2019, 10:53:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 520