Zawiadomienie o o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW na nieruchomości gruntowej w miejscowości Piaski Stare"

Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 i, poz. 2081 zezm.)
zawiadamiam
strony i wszystkich zainteresowanych, że dnia 10 października 2019 r. została wydana decyzja znak sprawy OS.6220.4-9.dś.2019.KM o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW na nieruchomości gruntowej w miejscowości Piaski Stare, gmina Piątek, powiat Łęczycki, woj. Łódzkim na działce o nr ewidencyjnym 61, obręb 0015 Leżajna".

Decyzja wraz z dokumentacją sprawy, w tym opinie: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi; Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy; Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek, Referat Ochrony Środowiska, pole. Nr 19 w godzinach pracy Urzędu.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych (BIP) Gminy Piątek - http://www.bip.ugpiatek.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piątek oraz w miejscu inwestycji.

Zawiadomienie (217kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (10 października 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (15 października 2019, 11:33:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 501