Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia - 09.12.2019

Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38 oraz art. 85 list. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.)
zawiadamiam
strony i wszystkich zainteresowanych, że dnia 09 grudnia 2019 r. została wydana decyzja znak sprawy OS.6220.1-22.dś.2019.KM o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa fermy brojlerów kurzych realizowana na działce nr ewid. 37/2 obręb Sladków Rozlazły gmina Piątek”.

Decyzja wraz z dokumentacją sprawy, w tym opinie: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi; Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy; Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie; Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99- 120 Piątek, Referat Ochrony Środowiska, pok. Nr 19 w godzinach pracy Urzędu.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych (BIP) Gminy Piątek - http://www.bip.ugpiatek.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piątek oraz w miejscu inwestycji.

Zawiadomienie - obwieszczenie (210kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (9 grudnia 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (13 grudnia 2019, 07:11:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 671