DECYZJA Nr 1/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku ENERGA OPERATOR S.A. - ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, reprezentowanej przez Pana Jarosława Woźnicę
ustalam
warunki i zasady zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego, polegającej na
budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV wraz ze stanowiskami
słupowymi linii napowietrznej SN 15V i elektroenergetycznej stacji transformatorowej
SN/nn oraz rozbiórce istniejącej elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15kV oraz
stacji transformatorowej SN/nn

na działkach o nr ewid. 14, 16, 88/3 obr. Pokrzywnica, działkach o nr ewid. 730/2, 696,
473/1, 140, 23, 589/2, 509/1, 510, 571, 570, 569, 568, 567, 566, 565, 564, 563, 562, 874,
873/5, 575/4, 875, 532/4, 876, 557, 368/4, 368/5, 368/7, 371, 768/5, 733, 828/1, 828/2,
853/11, 855 obr. Piątek oraz działkach o nr ewid. 62, 214, 215, 205, 195, 190, 172 obr. Łęka,
gm. Piątek
Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikające z przepisów odrębnych:
1. Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy terenu w liniach rozgraniczających teren inwestycji:
-   infrastruktura techniczna.
2. Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu (określenie sposobu użytkowania obiektów budowlanych i sposobu zagospodarowania terenu):
-   urządzenia infrastruktury technicznej.
3. Ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego:
- inwestycję lokalizować w liniach rozgraniczających teren inwestycji, zgodnie z oznaczeniem na załączniku graficznym do decyzji,
- forma obiektów winna być dostosowana do wymogów technologicznych i potrzeb bezpiecznego funkcjonowania oraz obsługi obiektów i urządzeń (...)

Decyzja (1724kB) pdf
Załączniki (5722kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (2 stycznia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (15 stycznia 2020, 09:12:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 700