Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia - Budowa farmy fotowoltaicznej PV Śladków Podleśny II

Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa         w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz.283)
zawiadamiam
strony i wszystkich zainteresowanych, że dnia 23 marca 2020 r. została wydana decyzja znak sprawy OS.6220.9-8.dś.2019/20.KM o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej PV Śladków Podleśny II o mocy wytwórczej do 1MW na części działki nr 124/2 obręb Śladków Podleśny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem”.
 
Decyzja wraz z dokumentacją sprawy, w tym opinie: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi; Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy; Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie są do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piątku, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek, Referat Ochrony Środowiska, pok. Nr 19 w godzinach pracy Urzędu.
Niniejsze zawiadomienie  zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych (BIP) Gminy Piątek - http://www.bip.ugpiatek.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piątku oraz w miejscu inwestycji.

Zawiadomienie (217kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (23 marca 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (25 marca 2020, 11:06:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 431