Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia - pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego - obudowy otworu geologicznego...

Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38, art. 78 ust. 4 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz.283 ze zm.) zawiadamiam
strony i wszystkich zainteresowanych, że dnia 20 sierpnia 2020 r. została wydana decyzja znak sprawy OS.6220.2-8.dś.2020.KM o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego - obudowy otworu geologicznego na działce ewidencyjnej nr 521 obręb 0001 Balków gm. Piątek umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędu”.
Decyzja wraz z dokumentacją sprawy, w tym opinie: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi; Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie są do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piątku, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek, Referat Ochrony Środowiska, pok. Nr 19 w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych (BIP) Gminy Piątek - http://www.bip.ugpiatek.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piątku oraz w miejscu inwestycji.

Zawiadomienie (214kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (20 sierpnia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (31 sierpnia 2020, 14:16:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 329