DECYZJA Nr 12/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Energa Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot, reprezentowanej przez Pana Pawła Gierczaka
ustalam
warunki i zasady zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego,
polegającej na:
budowie sieci elektroenergetycznej oświetleniowej na działce o nr ewid. 140 położonej przy ul. Literackiej w obr. Piątek, m. Piątek

Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:
1. Ustalenia dotyczące rodzaju inwestycji:
- obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego:
- inwestycję lokalizować w liniach rozgraniczających teren inwestycji, zgodnie z oznaczeniem na załączniku graficznym do decyzji,
- forma obiektów winna być dostosowana do wymogów technologicznych i potrzeb bezpiecznego funkcjonowania oraz obsługi obiektów i urządzeń.
3. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) inwestycja na etapie przygotowania i realizacji winna być prowadzona z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.);
2) inwestycja nie została wymieniona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839);
3) zasięg źródła hałasu ograniczyć do terenu działki lub terenu, na którym zlokalizowany jest obiekt budowlany;
4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Teren inwestycji zlokalizowany jest na części działki nr 140, której grunty w ewidencji gruntów wykazane są jako drogi (dr). Planowana inwestycja, nie przyczyni się do zmiany zagospodarowania terenu, zatem sposób zagospodarowania przedmiotowej działki nie ulegnie zmianie;
5) teren nie jest objęty prawnymi formami ochrony przyrody, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.).  (...)

Decyzja (2009kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (19 października 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (22 października 2020, 07:04:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 292