Obwieszczenie o zawiadomieniu o wniesieniu odwołania

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 362 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.)
o b w i e s z c z a m

Z A W I A D O M I E N I E
o wniesieniu odwołania
Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) tut. organ zawiadamia, iż w dniu 26.11.2020 r. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad wniósł odwołanie od decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 06.11.2020 r., znak: RŚVI.7033.7.2019.IZ, nakładającej na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, na podstawie art. 362 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.), obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko w związku z eksploatacją autostrady A1 Toruń - Stryków na odcinku od granicy województwa kujawsko- pomorskiego/łódzkiego do węzła Łódź Północ od km 244+300 do km 295+850.
Jednocześnie tut. organ informuje, iż odwołanie wraz z aktami sprawy zostały skierowane do Ministra Klimatu i Środowiska.

Z up. Marszałka
Województwa Łódzkiego
Magdalena Kontowicz
Z-ca Dyrektora Departamentu
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Obwieszczenie (359kB) pdf
Zawiadomienie (347kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Kontowicz (7 grudnia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (8 grudnia 2020, 09:42:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 610