Decyzja nr 2/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku ENERGI OPERATOR S.A. - Oddział w Płocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock, reprezentowanej przez Pana Jana Antczaka
ustalam
warunki i zasady zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego,
polegającej na:
budowie linii kablowej średniego napięcia SN, budowie stacji transformatorowej słupowej SN/nn, budowie linii napowietrznej niskiego napięcia nn, budowie linii kablowej nn i budowie szafek i rozdzielnic kablowych na działkach nr ewid. 636, 640, 387, 613, 617/3, 616/1, 616/2, 616/3, 616/4, 616/5, 616/6, 616/8, 616/10, 616/12, 616/14, 616/18, 616/19, 616/20, 616/21, obr. Konarzew,
gm. Piątek

Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:
1. Ustalenia dotyczące rodzaju inwestycji:
-   obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego:
-  inwestycję lokalizować w liniach rozgraniczających teren inwestycji, zgodnie z oznaczeniem na załączniku graficznym do decyzji,
-  forma obiektów winna być dostosowana do wymogów technologicznych i potrzeb bezpiecznego funkcjonowania oraz obsługi obiektów i urządzeń.
3. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) inwestycja na etapie przygotowania i realizacji winna być prowadzona z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.);
2) inwestycja nie została wymieniona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839);
3) zasięg źródła hałasu ograniczyć do terenu działki lub terenu, na którym zlokalizowany jest obiekt budowlany;
4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Teren inwestycji zlokalizowany jest na części działek nr 636, 640, 387, 613, 617/3, 616/1, 616/2, 616/3, 616/4, 616/5, 616/6, 616/8, 616/10, 616/12, 616/14, 616/18, 616/19, 616/20, 616/21. Planowana inwestycja, nie przyczyni się do zmiany zagospodarowania terenu, zatem sposób zagospodarowania przedmiotowych działek nie ulegnie zmianie;
5) teren nie jest objęty prawnymi formami ochrony przyrody, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)...

Decyzja (4068kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (8 marca 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (9 marca 2021, 14:05:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 319