Decyzja nr 7/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) po rozpatrzeniu wniosku ENERGI OPERATOR S.A. - ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, reprezentowanej przez Pana Łukasz Magdziaka
ustalam warunki i zasady zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego,
polegającej na:
przebudowie / budowie linii napowietrznej średniego napięcia SN
na działkach nr ewid.:
- 2, 1, obr. Sułkowice II,
- 32, 31, 30/1, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 22, 19, 16, 15/1, 13, 12, 11, 10, 9, 259, 2, 254, obr. Sułkowice I,
- 280/2, 280/1, 279, 311, 310, 313/1, 324, 323, 322, 321, 320, 366, 345, 344, 360, obr. Łęka,
- 372, 373, 374, 375, 318, 317/2, 317/1, 606/1, 249/2, 249/1, 228, 227/1, 220, 219, 88/3, 81, 80, obr. Pokrzywnica,
- 661, 662, 886, 659, 664, 669, 658, 657, 656, 655, 641, 637, 636, 622, 620, obr. Piątek,
- 159, 163, obr. Łubnica, gm. Piątek

Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:
1. Ustalenia dotyczące rodzaju inwestycji:
- obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego:
- inwestycję lokalizować w liniach rozgraniczających teren inwestycji, zgodnie z oznaczeniem na załączniku graficznym do decyzji,
- forma obiektów winna być dostosowana do wymogów technologicznych i potrzeb bezpiecznego funkcjonowania oraz obsługi obiektów i urządzeń.

3. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) inwestycja na etapie przygotowania i realizacji winna być prowadzona z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.);
2) inwestycja nie została wymieniona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839);
3) zasięg źródła hałasu ograniczyć do terenu działki lub terenu, na którym zlokalizowany jest obiekt budowlany;
4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Teren inwestycji zlokalizowany jest na części działek nr 2, 1, obr. Sułkowice II, działek 32, 31, 30/1, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 22, 19, 16, 15/1, 13, 12, 11, 10, 9, 259, 2, 254, obr. Sułkowice I, działek nr 280/2, 280/1, 279, 311, 310, 313/1, 324, 323, 322, 321, 320, 366, 345, 344, 360, obr. Łęka, działek nr 372, 373, 374, 375, 318, 317/2, 317/1, 606/1, 249/2, 249/1, 228, 227/1, 220, 219, 88/3, 81, 80, obr. Pokrzywnica, działek nr 661, 662, 886, 659, 664, 669, 658, 657, 656, 655, 641, 637, 636, 622, 620, obr. Piątek oraz działek nr 159, 163, obr. Łubnica. Planowana inwestycja, nie przyczyni się do zmiany zagospodarowania terenu, planowana jest do realizacji w śladzie istniejącej linii, sposób zagospodarowania przedmiotowych działek nie ulegnie zmianie;
5) teren nie jest objęty prawnymi formami ochrony przyrody, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.).

4. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1)   na terenie gminy Piątek nie ma spisu dóbr kultury współczesnej;
2)  zamierzenie budowlane podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2021 poz. 710 z późn. zm.). Część terenu inwestycji znajduje się w granicach stref ochrony archeologicznej od stanowisk archeologicznych. W związku z powyższym w przypadku prowadzenia robót ziemnych lub dokonywania zmiany charakteru dotychczasowej działalności na terenie strefy ochrony konserwatorskiej należy przeprowadzić badania archeologiczne w postaci nadzoru. O pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych należy wystąpić do WKZ w Łodzi;

5. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) planowana inwestycja nie wymaga zapewnienia dostaw mediów oraz obsługi komunikacyjnej;
2) w przypadku przebudowy sieci i urządzeń infrastruktury kolidujących z projektowaną inwestycją, wszelkie zmiany w przebiegu czy usytuowaniu obiektów infrastruktury należy uzgodnić z właściwym zarządcą sieci;
3) realizację inwestycji w pasie drogowym, należy uzgodnić z właścicielem drogi;
4) planowaną inwestycję należy wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez właściwego zarządcę sieci;
5) inwestor poprzez właściwe działania zapewni właściwe warunki odbioru wód powierzchniowych eliminujących zakłócenia stosunków wodnych;
6) na terenie objętym wnioskiem występują urządzenia melioracji wodnych - sieć drenarska, rowy melioracyjne;
7) teren inwestycji koliduje z rzekami: Malina i Moszczenica;
8) rozwiązanie kolizji z istniejącymi urządzeniami melioracji wodnych powinno być dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.);
9) po zmianie sposobu użytkowania zmeliorowanych gruntów - w celu wykreślenia z ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów powierzchni zajętej pod zabudowę, inwestor winien przesłać pisemną informację o zakończeniu inwestycji wraz z decyzją właściwego organu - pozwoleniem wodnoprawnym na przebudowę lub rozbiórkę urządzeń do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu;
10) rozwiązanie kolizji z rzekami Malina i Moszczenica powinno być dokonane z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.);
11) zgodnie z art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne zabrania się grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten teren.

6. Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:
Ustala się ochronę interesów osób trzecich, na etapie projektowania i realizacji inwestycji, przed:
1) pozbawieniem:
a) dostępu do drogi publicznej,
b) możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności,
c) dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi;
2) uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie;
3) zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby
poprzez wymóg spełnienia warunków zawartych w przepisach odrębnych, a w szczególności:
1) inwestycja winna być realizowana zgodnie z:
a) wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.),
b) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.),
c) ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1161 z późn. zm.),
d) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), w zakresie sytuowania stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów i urządzeń budowlanych oraz prowadzenia prac budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie linii elektroenergetycznych;
2) dokumentację projektową należy opracować zgodnie z przepisami:
a) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.),
b) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609),
c) przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.), i uzgodnić z organami właściwymi do uzgadniania projektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych;
3) ewentualne kolizje projektowanej inwestycji z ukrytym lub widocznym na mapie do celów projektowych uzbrojeniem terenu Inwestor rozwiąże we własnym zakresie i na własny koszt w uzgodnieniu z właściwym zarządcą sieci.

7. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:
1) teren inwestycji nie znajduje się w obszarze ani w terenie górniczym,
2) teren inwestycji nie znajduje się w obszarze zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych,
3)  teren inwestycji nie znajduje się w obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi oraz obszarze szczególnego zagrożenia powodzią,
4) stosownie do ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 z późn. zm.) teren przeznaczony pod planowaną inwestycję nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
Integralną część decyzji stanowi załącznik graficzny, sporządzony na kopii mapy w skali 1: 2 000 (Arkusz 1/8, Arkusz 2/8, Arkusz 3/8, Arkusz 4/8, Arkusz 5/8, Arkusz 6/8, Arkusz 7/8, Arkusz 8/8).

Decyzja (3294kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (11 października 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (12 października 2021, 13:35:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 210