Decyzja nr 8/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) po rozpatrzeniu wniosku ENERGI OPERATOR S.A. - ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, reprezentowanej przez Pana Łukasz Magdziaka ustalam warunki i zasady zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego,polegającej na:

przebudowie / budowie linii napowietrznej średniego napięcia SN na działkach nr ewid.:
- 51, 52/1, 53, 61, 64, 62, 94, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, obr. Łęka,
- 132, 853/7, 853/5, 853/9, 853/11, 828/2, 374/2, 418/1, 371, 365/2, 365/1, 366, 367, 365/3, 368/4, obr. Piątek, gm. Piątek

Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:

1. Ustalenia dotyczące rodzaju inwestycji:
- obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego:
- inwestycję lokalizować w liniach rozgraniczających teren inwestycji, zgodnie z oznaczeniem na załączniku graficznym do decyzji,
- forma obiektów winna być dostosowana do wymogów technologicznych i potrzeb bezpiecznego funkcjonowania oraz obsługi obiektów i urządzeń.

3. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) inwestycja na etapie przygotowania i realizacji winna być prowadzona z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.);
2) inwestycja nie została wymieniona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839);
3) zasięg źródła hałasu ograniczyć do terenu działki lub terenu, na którym zlokalizowany jest obiekt budowlany;
4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Teren inwestycji zlokalizowany jest na części działek nr 51, 52/1, 53, 61, 64, 62, 94, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, obr. Łęka oraz   działek nr 132, 853/7, 853/5, 853/9, 853/11, 828/2, 374/2, 418/1, 371, 365/2, 365/1, 366, 367, 365/3, 368/4, obr. Piątek.
Planowana inwestycja, nie przyczyni się do zmiany zagospodarowania terenu, planowana jest do realizacji w śladzie istniejącej linii, sposób zagospodarowania przedmiotowych działek nie ulegnie zmianie;
5) teren nie jest objęty prawnymi formami ochrony przyrody, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.).

4. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1) na terenie gminy Piątek nie ma spisu dóbr kultury współczesnej;
2) zamierzenie budowlane podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2020 poz. 282 z późn. zm.). Część terenu inwestycji znajduje się w granicach stref ochrony archeologicznej od stanowisk archeologicznych. W związku z powyższym w przypadku prowadzenia robót ziemnych lub dokonywania zmiany charakteru dotychczasowej działalności na terenie strefy ochrony konserwatorskiej należy przeprowadzić badania archeologiczne w postaci nadzoru. O pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych należy wystąpić do WKZ w Łodzi;

5. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) planowana inwestycja nie wymaga zapewnienia dostaw mediów oraz obsługi komunikacyjnej;
2) w przypadku przebudowy sieci i urządzeń infrastruktury kolidujących z projektowaną inwestycją, wszelkie zmiany w przebiegu czy usytuowaniu obiektów infrastruktury należy uzgodnić z właściwym zarządcą sieci;
3) realizację inwestycji w pasie drogowym, należy uzgodnić z właścicielem drogi;
4) planowaną inwestycję należy wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez właściwego zarządcę sieci;
5) inwestor poprzez właściwe działania zapewni właściwe warunki odbioru wód powierzchniowych eliminujących zakłócenia stosunków wodnych;
6) na terenie objętym wnioskiem występują urządzenia melioracji wodnych - sieć drenarska;
7) teren inwestycji koliduje z rzekami: Malina i Moszczenica;
8) rozwiązanie kolizji z istniejącymi urządzeniami melioracji wodnych powinno być dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.);
9) po zmianie sposobu użytkowania zmeliorowanych gruntów - w celu wykreślenia z ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów powierzchni zajętej pod zabudowę, inwestor winien przesłać pisemną informację o zakończeniu inwestycji wraz z decyzją właściwego organu - pozwoleniem wodnoprawnym na przebudowę lub rozbiórkę urządzeń do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu;
10) rozwiązanie kolizji z rzekami Malina i Moszczenica powinno być dokonane z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.);
11) zgodnie z art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne zabrania się grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten teren.

6. Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:
Ustala się ochronę interesów osób trzecich, na etapie projektowania i realizacji inwestycji, przed:
1) pozbawieniem:
a) dostępu do drogi publicznej,
b) możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności,
c) dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi;
2) uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie;
3) zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby
poprzez wymóg spełnienia warunków zawartych w przepisach odrębnych, a w szczególności:
1) inwestycja winna być realizowana zgodnie z:
a) wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.),
b) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.),
c) ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1161 z późn. zm.),
d) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), w zakresie sytuowania stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów i urządzeń budowlanych oraz prowadzenia prac budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie linii elektroenergetycznych;
2) dokumentację projektową należy opracować zgodnie z przepisami:
a) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.),
b) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609),
c) przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.), i uzgodnić z organami właściwymi do uzgadniania projektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych;
3) ewentualne kolizje projektowanej inwestycji z ukrytym lub widocznym na mapie do celów projektowych uzbrojeniem terenu Inwestor rozwiąże we własnym zakresie i na własny koszt w uzgodnieniu z właściwym zarządcą sieci.

7. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:
1) teren inwestycji nie znajduje się w obszarze ani w terenie górniczym,
2) teren inwestycji nie znajduje się w obszarze zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych,
3) teren inwestycji nie znajduje się w obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi oraz obszarze szczególnego zagrożenia powodzią,
4) stosownie do ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 z późn. zm.) teren przeznaczony pod planowaną inwestycję nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
Integralną część decyzji stanowi załącznik graficzny, sporządzony na kopii mapy w skali 1: 2 000 (Arkusz 1/4, Arkusz 2/4, Arkusz 3/4, Arkusz 4/4).

Decyzja nr 8/2021 (2600kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (12 października 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (12 października 2021, 13:41:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 432