Projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wykonanie prac regulacyjnych koryta rzeki Moszczenicy, odcinek od km 11+790 do km 15+036 (...)

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, reprezentowanej przez Panią Małgorzatę Szafron Szendzielorz SZAFRON SZENDZIELORZ PROJEKT.
 
ustalam
warunki i zasady zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego, polegającej na
wykonanie prac regulacyjnych koryta rzeki Moszczenicy, odcinek od km 11+790 do km 15+036 w ramach zadania pn. „Moszczenica - regulacja koryta rzeki Moszczenica wraz z redukcją spadku dna, odcinek od km 0+000 do km 23+400” na działkach nr:

-      235, 114, 90, 288, 230/9, 230/14, 230/2, 230/3, 230/4, 230/5, 233, 154, 230/6, 236, 175, 230/8, 230/7, 230/9, 230/10, 165/2, 230/11, 172/1, 172/2, 176/4, 176/13, 151, 152/1, 152/2, 152/3, 153, 155/2, 156/1, 156/2, 156/3, 157, 158, 159/1, 162, 164/4, 164/6, 165/4, 165/2, 166, 167, 168/1, 168/2, 169, 170/4, 159/2, 159/3, 163/2 w obr. Piekary,

- 374/2, 374/1, 418/2, 418/1, 853/10, 371, 828/2, 768/5, 733, 735, 738, 835, 836, 837, 738, 768/1, 844, 845, 869, 768/2, 848/1, 811/2, 812/2, 813/1, 768/3, 849/1, 825, 826, 827, 768/4, 730/3, 730/4, 823, 824/1, 822, 859/3, 859/1, 859/4, 824/3, 860/6, 862, 819/2, 853/5, 828/1, 734, 736, 830, 754, 755, 756, 763, 767/3, 839/1, 730/7, 860/5, 820, 821, 864, 838, 824/2, 822, 859/1, 814, 840, 769, 737, 853/9, 739, 757, 848/2, 831, 832, 833, 841, 842, 849/2 w obr. Piątek,
- 326, 325, 247/2, 248/3, 323/1, 321/1, 248/2, 606/1, 319/1, 249/2, 317/1, 249/1, 317/2, 315/1, 315/2, 314/1, 314/2, 227/2, 401/1, 224/2, 312/4, 223/2, 312/3, 222/2, 312/2, 312/1, 221, 220, 236, 237, 238, 241, 232, 231, 230, 229, 228, 222/1, 225/2, 226/2, 227/1, 323/3, 247/1, 246, 245, 244, 248/1, 227/1, 226/1, 225/1, 321/2, 319/2, 224/1, 606/2, 223/1 w obr. Pokrzywnica, gm. Piątek

Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:
1. Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy terenu w liniach rozgraniczających teren inwestycji: tereny wód powierzchniowych, tereny rolnicze, drogi.

2. Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu (określenie sposobu użytkowania obiektów budowlanych i sposobu zagospodarowania terenu): koryto rzeki, rowy melioracyjne wraz z towarzyszącymi obiektami i urządzeniami.

3. Ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego:
-  inwestycję lokalizować w liniach rozgraniczających teren inwestycji, zgodnie z oznaczeniem na załączniku graficznym do decyzji.

4. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) inwestycja na etapie przygotowania i realizacji winna być prowadzona
z zachowaniem przepisów:
a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.),
b) ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.);
2) zgodnie z §3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.4-9.dś.2016/2017.KM wydanej w dnia 10.04.2017 r. Wójt Gminy Piątek uzgodnił środowiskowe uwarunkowania dla przedmiotowego przedsięwzięcia; przedsięwzięcie musi być realizowane z zachowaniem warunków określonych w tej decyzji;
3) zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2001 r. Prawo ochrony środowiska w trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac;
4) zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu;
5) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Planowana inwestycja, nie wiąże się ze zmianą sposobu użytkowania terenu na cele nierolnicze lub nieleśne;
6) przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, zgodnie z wymogami art. 389, w związku z art. 16 pkt 65 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.), należy uzyskać pozwolenie wodno-prawne dla realizacji przedmiotowej inwestycji;
7) teren nie jest objęty prawnymi formami ochrony przyrody, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.).

5. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1) na terenie gminy Piątek nie ma spisu dóbr kultury współczesnej;
2) inwestycja znajduje się w sąsiedztwie stanowiska archeologicznego. W przypadku prowadzenia robót ziemnych lub dokonywania zmiany charakteru dotychczasowej działalności na terenie strefy ochrony archeologicznej należy przeprowadzić badania archeologiczne w postaci nadzoru. O pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych należy wystąpić do WKZ w Łodzi.

6. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) planowana inwestycja nie wymaga zapewnienia dostaw mediów oraz obsługi komunikacyjnej;
2) w przypadku przebudowy sieci i urządzeń infrastruktury kolidujących z projektowaną inwestycją, wszelkie zmiany w przebiegu czy usytuowaniu obiektów infrastruktury należy uzgodnić z właściwym zarządcą sieci;
3) planowaną inwestycję należy wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez właściwego zarządcę sieci;
4) inwestycje realizować zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.).

7. Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:
Ustala się ochronę interesów osób trzecich, na etapie projektowania i realizacji inwestycji, przed:
1) pozbawieniem:
a) dostępu do drogi publicznej,
b) możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
środków łączności,
c) dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi;
2) uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie;
3) zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby
poprzez wymóg spełnienia warunków zawartych w przepisach odrębnych, a w szczególności:
1) inwestycja winna być realizowana zgodnie z:
a) wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz.
2351 z późn. zm.),
b) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.),
c) ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1326 z późn. zm.),
2) dokumentację projektową należy opracować zgodnie z przepisami:
a) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.),
b) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609),
i uzgodnić z organami właściwymi do uzgadniania projektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych;
3) ewentualne kolizje projektowanej inwestycji z ukrytym lub widocznym na mapie do celów projektowych uzbrojeniem terenu Inwestor rozwiąże we własnym zakresie i na własny koszt w uzgodnieniu z właściwym zarządcą sieci.

8. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:
1) teren inwestycji nie znajduje się w obszarze ani w terenie górniczym,
2) teren inwestycji nie znajduje się w obszarze zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych,
3) teren inwestycji nie znajduje się w obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi oraz obszarze szczególnego zagrożenia powodzią,
4) stosownie do ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326 z późn. zm.) teren przeznaczony pod planowaną inwestycję nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Planowana inwestycja, nie przyczyni się do zmiany zagospodarowania terenu, zatem sposób zagospodarowania przedmiotowych działek nie ulegnie zmianie.
Integralną część decyzji stanowią załączniki graficzne, sporządzone na kopii mapy w skali 1: 500.

UZASADNIENIE
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, reprezentowane przez Panią Małgorzatę Szafron Szendzielorz SZAFRON SZENDZIELORZ PROJEKT., wnioskiem z dnia 20.12.2021 r. (wpływ do Urzędu: 23.12.2021 r., zwróciło się o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu prac regulacyjnych koryta rzeki Moszczenicy, odcinek od km 11+790 do km 15+036 w ramach zadania pn. „Moszczenica - regulacja koryta rzeki Moszczenica wraz z redukcją spadku dna, odcinek od km 0+000 do km 23+400”, na działkach nr: 235, 114, 90, 288, 230/9, 230/14, 230/2, 230/3, 230/4, 230/5, 233, 154, 230/6, 236, 175, 230/8, 230/7, 230/9, 230/10, 165/2, 230/11, 172/1, 172/2, 176/4, 176/13, 151, 152/1, 152/2, 152/3, 153, 155/2, 156/1, 156/2, 156/3, 157, 158, 159/1, 162, 164/4, 164/6, 165/4, 165/2, 166, 167, 168/1, 168/2, 169, 170/4, 159/2, 159/3, 163/2 w obr. Piekary, działkach nr 374/2, 374/1, 418/2, 418/1, 853/10, 371, 828/2, 768/5, 733, 735, 738, 835, 836, 837, 738, 768/1, 844, 845, 869, 768/2, 848/1, 811/2, 812/2, 813/1, 768/3, 849/1, 825, 826, 827, 768/4, 730/3, 730/4, 823, 824/1, 822, 859/3, 859/1, 859/4, 824/3, 860/6, 862, 819/2, 853/5, 828/1, 734, 736, 830, 754, 755, 756, 763, 767/3, 839/1, 730/7, 860/5, 820, 821, 864, 838, 824/2, 822, 859/1, 814, 840, 769, 737, 853/9, 739, 757, 848/2, 831, 832, 833, 841, 842, 849/2 w obr. Piątek, działkach nr 326, 325, 247/2, 248/3, 323/1, 321/1, 248/2, 606/1, 319/1, 249/2, 317/1, 249/1, 317/2, 315/1, 315/2, 314/1, 314/2, 227/2, 401/1, 224/2, 312/4, 223/2, 312/3, 222/2, 312/2, 312/1, 221, 220, 236, 237, 238, 241, 232, 231, 230, 229, 228, 222/1, 225/2, 226/2, 227/1, 323/3, 247/1, 246, 245, 244, 248/1, 227/1, 226/1, 225/1, 321/2, 319/2, 224/1, 606/2, 223/1 obr. Pokrzywnica, gm. Piątek.

Dla obszaru objętego wnioskiem brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z art. 4 ust. 2 pkt 1 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za inwestycję celu publicznego należy uznać działania o znaczeniu m.in. lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 2899).
Zgodnie z art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami za cel publiczny uznaje się między innymi budowę oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulacja i utrzymywanie wód oraz urządzeń melioracji wodnych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Przedmiotową inwestycję należy traktować zatem jako cel publiczny, który podlega procedurze uzyskiwania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W związku z powyższym, organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Piątku, na
podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
W myśl art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji przedmiotowej inwestycji zostało dokonane poprzez umieszczenie w dniach od  do na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piątku oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piątku, obwieszczenia Burmistrza Piątku o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. Wnioskodawcę oraz właściciela nieruchomości zawiadomiono o tym fakcie pismem z dnia .....................................................................  Strony
postępowania nie wniosły uwag i wniosków.

Po dokonaniu analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych oraz po dokonaniu analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji oraz po stwierdzeniu, że wnioskowana inwestycja spełnia łącznie warunki określone w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz mając na uwadze fakt, iż inwestor przedłożył wymagane przepisami dokumenty, należało orzec jak w sentencji.

Przed wydaniem decyzji dokonano uzgodnień, w myśl art. 53 ww ustawy:
1) w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne:
a) ze Starostą Łęczyckim - postanowienie z dnia............................ ,.. znak........... ,
b) z Dyrektorem Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW WP - postanowienie z dnia        ,           znak   
2) w odniesieniu do obszarów objętych formami ochrony zabytków:
a) z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi - postanowienie z dnia............... ,
znak:............

POUCZENIE
1. Decyzja niniejsza wygaśnie jeżeli:
1) inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę;
2) dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.
Nie stwierdza się wygaśnięcia decyzji jeżeli została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Burmistrza Piątku w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a K.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia Burmistrzowi Piątku oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załącznik:
1. część graficzna sporządzona na kopii mapy w skali 1: 500.

Projekt decyzji (170kB) pdf

Załącznik 1 (1651kB) pdf
Załącznik 2 (912kB) pdf
Załącznik 3 (1270kB) pdf
Załącznik 4 (1627kB) pdf
Załącznik 5 (1441kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Gabriel Ferliński (14 lutego 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (14 lutego 2022, 14:16:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 332