Decyzja nr 3/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku ENERGI OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, reprezentowanej przez Pana Zbigniewa Zalega
ustalam
warunki i zasady zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego,
polegającej na:
budowie linii kablowej niskiego napięcia nN wraz ze złączami
kablowo pomiarowymi
na działkach nr ewid. 16, 17, 44 i 46 obr. Górki Łubnickie, gm. Piątek
Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:
1. Ustalenia dotyczące rodzaju inwestycji:
-   obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego:
- inwestycję lokalizować w liniach rozgraniczających teren inwestycji, zgodnie z oznaczeniem na załączniku graficznym do decyzji,
- forma obiektów winna być dostosowana do wymogów technologicznych i potrzeb bezpiecznego funkcjonowania oraz obsługi obiektów i urządzeń,
- sposób (głębokość) ułożenia przewodu musi zapewniać bezpieczne rolnicze użytkowanie terenu.
3. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) inwestycja na etapie przygotowania i realizacji winna być prowadzona z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.);
2) inwestycja nie została wymieniona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839);
3) zasięg źródła hałasu ograniczyć do terenu działki lub terenu, na którym zlokalizowany jest obiekt budowlany;
4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Teren inwestycji zlokalizowany jest na części działek nr 16, 17, 44 i 46, których grunty w ewidencji gruntów wykazane są jako grunty orne (Rlllb, RIVb, RV), pastwiska trwałe (PslV) oraz nieużytki (N) - dz. nr 16, drogi (dr) - dz. 17, 44, grunty orne (RIVb, RV), łąki trwałe (ŁIV) - dz. nr 46. Planowana inwestycja nie przyczyni się do zmiany zagospodarowania terenu. Teren pozostanie w użytkowaniu rolniczym;
5) teren nie jest objęty prawnymi formami ochrony przyrody, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.)...

Decyzja (3082kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (29 marca 2023)
Opublikował: Jacek A. Michalski (3 kwietnia 2023, 08:12:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 303