Decyzja Starosty Łęczyckiego o ustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Piekary...

Na podstawie art. 6a ust. 1 w związku z art. 8d ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 140 ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2023 r., poz. 775 zwanej dalej Kpa) po rozpatrzeniu wniosków Pani Magdaleny Sołtyszewskiej, Pana Krzysztofa Karolaka, Pani Iwony Karolak, Państwa Joanny i Wiesława małż. Kalusińskich, Pana Błażeja Olejniczaka, Pana Marka Białkowskiego, Pana Ireneusza Gładysz, Państwa Władysławy i Wojciecha małż. Miszczak, Pana Jarosława Jabłkowskiego, Pana Mirosława Stawińskiego, Pani Pauliny Kacprzak
Starosta Łęczycki postanawia:

1. Ustalić wykaz uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Piekary w skład której wchodzi nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 118 i nr 227 o łącznej powierzchni 13,8847 ha, położona w obrębie Piekary, jednostce ewidencyjnej - gmina Piątek, oraz wykaz obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej.
2. Wykaz jest integralną częścią niniejszej decyzji.

Uzasadnienie
Starosta Łęczycki decyzją z dnia 28 lutego 2018 r. znak: GKN.6820.21.2016.ED orzekł o uznaniu nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Piątek obręb Piekary oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 118 i 227 o łącznej powierzchni 13,8847 ha za Wspólnotę Gruntową wsi Piekary.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych Starosta Łęczycki w dniu 4 grudnia 2018 r. wydał decyzję znak: GKN.6820.21a.2016.ED o nieustaleniu wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej położonej we wsi Piekary gmina Piątek oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.

W powyższym postępowaniu nie było możliwe ustalenie uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej tzn. ustalenie wykazu właścicieli gospodarstw rolnych, którzy w okresie od 5 lipca 1962 r. do 4 lipca 1963 r. korzystali ze wspólnoty gruntowej. W/w decyzja stała się ostateczna dnia 27 grudnia 2018 r.
Starosta Łęczycki w dniu 27 grudnia 2018 r. poinformował poprzez ogłoszenie o terminie składania wniosków z „ nowej grupy osób", przez osoby uprawnione do udziału we w/w wspólnocie gruntowej w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. Przedmiotowa informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń sołectwa Piekary, Urzędu Gminy Piątek, Starostwa Powiatowego w Łęczycy oraz zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Piątek, Starostwa Powiatowego w Łęczycy oraz w prasie lokalnej.

Zgodnie z przepisami ustawy uprawnionymi do składania wniosków były:
1. osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwo rolne i nieprzerwanie przez okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. faktycznie korzystały ze wspólnoty gruntowej albo
2. osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terenie miejscowości, w której znajdują się grunty stanowiące wspólnotę lub prowadzą w tej miejscowości gospodarstwo rolne - jeżeli wspólnotą gruntową są lasy, grunty leśne albo nieużytki przeznaczone do zalesienia, chyba że przez okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. osoby te faktycznie nie korzystały ze wspólnoty gruntowej.

Do dnia 31 stycznia 2020 roku do Starosty Łęczyckiego wpłynęły wnioski o ustalenie uprawnień do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Piekary od osób: Pani Magdaleny Sołtyszewskiej, Pana Krzysztofa Karolaka, Pani Iwony Karolak, Państwa Joanny i Wiesława małż. Kalusińskich, Pana Błażeja Olejniczaka, Pana Marka Białkowskiego, Pana Ireneusza Gładysz, Państwa Władysławy i Wojciecha małż. Miszczak, Pana Jarosława Jabłkowskiego, Pana Mirosława Stawińskiego, Pani Pauliny Kacprzak. Do wniosków zostały dołączone posiadane przez wnioskodawców dokumenty takie jak: akty notarialne, odpisy z ksiąg wieczystych, postanowienia sądowe.

Strony o wszczęciu postępowania zostały zawiadomione poprzez zawiadomienie, wywieszone na tablicach ogłoszeń sołectwa Piekary, Urzędu Miejskiego w Piątku, Starostwa Powiatowego w Łęczycy.
W wyniku powyższego, na podstawie art. 8a w/w ustawy, 11 osób złożyło wniosek o ustalenie uprawnień do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Piekary oświadczając, że przez okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. faktycznie korzystały ze wspólnoty gruntowej. Zgodnie z zapisami w ewidencji gruntów i budynków ustalono powierzchnię posiadanych gruntów przez wnioskodawców.
Konfrontując ze sobą cały zebrany materiał dowodowy stwierdza się, że zebrane dowody (dokumenty, oświadczenia) dają podstawę do ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych oraz przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych obliczono udziały we wspólnocie gruntowej. W oparciu o ten przepis udziały poszczególnych uprawnionych we wspólnocie gruntowej określa się w idealnych ułamkowych częściach. Wielkość udziałów uprawnionych do korzystania ze wspólnoty gruntowej ustala się w ten sposób, że połowę wspólnoty dzieli się pomiędzy uprawnionych w równych częściach, drugą zaś połowę wspólnoty dzieli się proporcjonalnie do obszarów gruntów posiadanych przez każdego z uprawnionych, a położonych na obszarze tej samej lub graniczącej z nią gminy. Ustalony w ten sposób wykaz wygląda tak, jak przedstawiono w załączniku do niniejszej decyzji.

Obliczeń dokonano literalnie trzymając się wspomnianego wyżej przepisu ustawy, tzn. podzielono powierzchnię gruntów stanowiących wspólnotę gruntową (13,8847 ha) na dwie części - po 6,9423 ha każda. Następnie jedną z tych części podzielono w częściach równych na 11 osób uprawnionych: 6,9423 / 11 = 0,6311. Druga część została natomiast podzielona proporcjonalnie do posiadanych przez uprawnionych gospodarstw. Zawiadomieniem z dnia 1 marca 2023 r. strony zostały zawiadomione, że został zgromadzony materiał dowodowy daje podstawę do wydania merytorycznej decyzji w przedmiotowej sprawie. Żadnych uwag nie zgłoszono.
Niniejsza decyzja, zgodnie z art. 8b ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń we wsi Piekary, Urzędzie Miejskim w Piątku oraz Starostwa Powiatowego w Łęczycy na okres 14 dni, a także umieszczeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łęczycy i Urzędu Miejskiego w Piątku.
Po tym terminie decyzję uważa się za dostarczoną.

Pouczenie
l. Od decyzji niniejszej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Łódzkiego w Łodzi za pośrednictwem Starosty Łęczyckiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec tutejszego organu. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja (1264kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Emilia Drwalewska (10 maja 2023)
Opublikował: Jacek A. Michalski (16 maja 2023, 09:55:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 52