Informacja o III sesji Rady Gminy Piątek

Informuję, że III sesja Rady Gminy Piątek odbędzie się dnia 19 grudnia 2018r. (środa) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Piątek 
ul. Rynek 16.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad i wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z II sesji.
4. Informacja Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy.
5. Informacja Wójta Gminy z pracy Wójta w okresie między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawach: 
- dokonania zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2018 - 2032,
- dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek
- ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy
- reprezentowania Gminy Piątek w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „BZURA”
- podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
- określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 i korzystających z pomocy społecznej w formie posiłku i świadczeni rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
- ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Piątek na 2019 rok
- przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Piątek na lata 2019 – 2021
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie sesji.
 

metryczka


Wytworzył: Renata Lepalczyk (11 grudnia 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (14 grudnia 2018, 10:50:06)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (11 stycznia 2019, 09:14:05)
Zmieniono: zmiana tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 174