Informacja o XVIII korespondencyjnej sesji Rady Miejskiej w Piątku

Informujemy, że w środę 8 kwietnia 2020 r. odbędzie się XVIII korespondencyjna sesja Rady Miejskiej w Piątku -na podstawie PNIK-I.4131.298.2020 Łódzki Urząd Wojewódzki z dnia 03.04.2020 - Pismo (260kB) pdf

Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej w Piątku – Karta do głosowania - Załącznik nr 1
2. Podjęcie uchwał – Karta do głosowanie – Załącznik nr 2
3. Interpelacje i zapytania radnych – Załącznik nr 3

Podjęcie uchwał w sprawach:
a) dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek - Projekt uchwały (512kB) pdf
b) regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Piątek - Projekt uchwały (2262kB) pdf
c) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Piątek oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania - Projekt uchwały (696kB) pdf
d) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Łęczyca zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - Projekt uchwały (769kB) pdf
e) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piątek - Projekt uchwały (1139kB) pdf
f) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Projekt uchwały (1994kB) pdf
g) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności - Projekt uchwały (268kB) pdf
h) ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe - Projekt uchwały (168kB) pdf
i) zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Projekt uchwały (145kB) pdf
j) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piątek w 2020 r. - Projekt uchwały (1742kB) pdf
k) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2021 środków stanowiących fundusz sołecki - Projekt uchwały (192kB) pdf m) określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych - Projekt uchwały (443kB) pdf
l) w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych - Projekt uchwały (197kB) pdf
 
UWAGA!
Przekazane Pani/Panu materiały (załączniki 1-3) proszę przygotować do odbioru przez pracownika Urzędu Miejskiego w Piątku w dniu 08.04.2020 r. najpóźniej do godz. 13:00.

Załącznik nr 1 (231kB) pdf
Załącznik nr 2 (438kB) pdf
Załącznik nr 3 (221kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Renata Lepalczyk (6 kwietnia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (11 marca 2020, 14:16:33)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (6 kwietnia 2020, 14:09:07)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 568