Informacja o XXVIII sesji Rady Miejskiej w Piątku

Informujemy, że dnia 15 stycznia 2021 r. (piątek) odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Piątku (korespondencyjna).

Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Piątek na 2021 rok oraz opinii do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek.
3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania    Problemów Alkoholowych w Piątku z działalności za 2020 rok.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2020-2032,
b) uchwalenia budżetu Gminy Piątek na 2021 rok,
c) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Piątek na 2021 rok,
d) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Piątek na lata 2021 – 2024,
e) planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2021,
f) dokonania zmiany w uchwale Nr XXV/146/20 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 4 listopada 2020 roku w sprawie wysokości stawek opłat targowych na terenie Gminy Piątek oraz zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
5.Interpelacje i zapytania radnych.

metryczka


Wytworzył: Renata Lepalczyk (7 stycznia 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (8 stycznia 2021, 10:35:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 199